Viden skal deles

Erstatning til tidligere ansat fordi arbejdsgiver ikke havde indbetalt bidrag til pensionsordning

Vestre Landsret har behandlet en sag om forældelse af en tidligere ansats erstatningskrav i anledning af, at arbejdsgiveren ikke havde indbetalt pensionsbidrag som anført i overenskomsten.

Sagens omstændigheder

Lønmodtageren, der havde været ansat på en planteskole i godt ½ år, fratrådte i november 1999. Ansættelsesforholdet var omfattet af en overenskomst, hvorefter arbejdsgiveren var forpligtet til at indbetale bidrag til en pensionsordning, hvilket imidlertid ikke var sket uden, at lønmodtageren havde været opmærksom herpå.

Lønmodtageren havde i 1996 været udsat for en ulykke, hvor hun havde pådraget sig en piskesmældslæsion. Efter længere tids behandlinger og forsøg på genoptræning og omskoling, fik lønmodtageren tilkendt førtidspension med virkning fra den 1. september 2001.

Hvis arbejdsgiveren havde indbetalt til pensionsordningen, ville lønmodtageren 3 måneder efter sin fratræden være blevet kontaktet af pensionsselskabet med en orientering om ophør af indbetalinger på pensionsordningen. Samtidig ville lønmodtageren have fået en orientering om, hvor længe forsikringsdækningen ville blive opretholdt og fra hvilket tidspunkt, lønmodtageren selv kunne fortsætte indbetalingen af pensionsbidrag for at sikre en fortsat opretholdelse af forsikringsdækningen.

Havde lønmodtageren fortsat indbetalingerne, ville hun ved tilkendelsen af offentlig førtidspension have været berettiget til udbetaling af en invalidesum på kr. 100.000,00.

Domstolenes afgørelse

I byretten fik lønmodtageren medhold i, at den tidligere arbejdsgiver var erstatningsansvarlig for den manglende indbetaling til pensionsordningen og medarbejderens deraf fortabte ret til at få udbetalt en invalidesum på kr. 100.000,00.

Selvom det var uvist, om lønmodtageren ville have fortsat indbetalingerne efter sin fratræden, fandt byretten, at alene den omstændighed, at lønmodtageren på grund af ukendskab til pensionsordningen var blevet frataget muligheden for at fortsætte pensionsindbetalingerne, medførte et erstatningsansvar for den tidligere arbejdsgiver. I den forbindelse blev der lagt vægt på, at lønmodtageren ville have modtaget en orientering fra pensionsselskabet om, at forsikringsdækningen kunne opretholdes ved fortsatte indbetalinger og, at lønmodtageren, der på det tidspunkt var sygemeldt, meget muligt ville have opretholdt pensionsordningen.

I relation til spørgsmålet om hvorvidt erstatningskravet var forældet, bemærkede byretten, at med baggrund i lønmodtagerens sygdomsforløb herunder arbejdsprøvning i foråret 2001, blev lønmodtageren først i juni 2001 klar over, at hun kunne og ville få tilkendt førtidspension. Hun var derfor uvidende om sit krav frem til dette tidspunkt. Kravet var således ikke bortfaldet på grund af forældelse, idet sagen blev anlagt i juni 2005.

For landsretten blev alene spørgsmålet om forældelse behandlet.

Landsretten tiltrådte byrettens afgørelse, hvorefter det forhold, der kunne begrunde udbetaling af invalidesummen, var tilkendelse af førtidspension, hvilket skete den 13. august 2001. Det var således først på dette tidspunkt, at lønmodtageren kunne kræve erstatningsbeløbet betalt af den tidligere arbejdsgiver. Kravet var derfor ikke forældet ved sagens anlæg den 13. juni 2005.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Krav om erstatning, som det i sagen omhandlede, er undergivet den 5-årige forældelsesfrist i 1908-loven om forældelse af visse fordringer.

Forældelsesfristen suspenderes i den periode, hvor den berettigede er i utilregnelig uvidenhed om sit krav. Afgørelsen viser, at der i mange år efter et ansættelsesforholds ophør kan opstå erstatningskrav med baggrund i, at en arbejdsgiver ikke har indbetalt pligtige pensionsbidrag.

Selvom det er uvist, hvorvidt en fratrådt medarbejder ville have opretholdt ordningen efter sin fratræden, kommer tvivlen lønmodtageren til gode, såfremt der er blot en vis sandsynlighed for, at vedkommende ville have fortsat indbetalingerne.

Først på det – ofte meget senere – tidspunkt, hvor en eventuel forsikringsbegivenhed opstår, anses et erstatningskrav overfor arbejdsgiveren for at være forfaldent, hvorfor forældelse først løber fra dette tidspunkt.

Det forekommer også rimeligt, at det er den arbejdsgiver, der uberettiget har undladt at foretage pensionsindbetalinger, der må bære risikoen herfor og ikke den lønmodtager, der uden viden herom, er blevet ”snydt” for en del af lønnen i form af pension.

Det bemærkes, at der den 28. februar 2007 er fremsat et lovforslag vedrørende en ny forældelseslov, hvorefter udgangspunktet bliver en 3-årig forældelsesfrist, dog med en særlig forældelsesfrist på 5 år ved fordringer, som støttes på aftaler om udførelse af arbejde som led i et ansættelsesforhold. Det bemærkes i den forbindelse, at der fortsat skal gælde regler om suspension af forældelsesfristen ved utilregnelig uvidenhed om et krav. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 6. februar 2007 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fiske

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Tina Sejr Gad SJLaw@sjlaw.dk