Viden skal deles

Godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse samt funktionærlovens § 2b

Vestre Landsret har taget stilling til, om lov om tidsbegrænset ansættelse var overtrådt samt niveauet for en godtgørelse for overtrædelse heraf.

 

Sagens omstændigheder

 

Funktionæren, som var uddannet teknikumingeniør, tiltrådte den 1. juni 2002 en stilling som projektmedarbejder. Stillingen var tidsbegrænset til udløb den 31. august 2002.

 

De følgende år blev ansættelsen forlænget 5 gange, senest ved ansættelsesaftale af 1. oktober 2003 frem til den 30. juni 2004.

 

Alle de medarbejdere (5-6 af 15 medarbejdere), der var ansat på tidsbegrænsede kontrakter, fik i juni 2004 tilbud om fastansættelse. Funktionæren fik også dette tilbud ved et udkast til ansættelseskontrakt. Udkastet indeholdt imidlertid forringelser af funktionærens hidtidige vilkår, herunder lønnen og feriedagene.

 

Inden funktionæren nåede at tage endelig stilling til tilbuddet om fastansættelse, blev han afskediget med den begrundelse, at der skulle ske nedskæringer på grund af manglende budgetopfyldelse.

 

Funktionæren anlagde herefter sag med krav om betaling af godtgørelse dels for usaglig afskedigelse efter funktionærlovens § 2b svarende til 3 måneders løn og dels efter lov om tidsbegrænset ansættelse svarende til 3 måneders løn.

 

Vestre Landsrets afgørelse

 

Under sagen anførte funktionæren, at lov om tidsbegrænset ansættelse (som trådte i kraft den 1. juni 2003) allerede var overtrådt ved forlængelsen den 31. august 2003, som var den første forlængelse efter lovens ikrafttræden. Det blev her anført, at der ved denne forlængelse skete en forlængelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser, da funktionærens oprindelige ansættelse var tidsbegrænset og efterfølgende var blevet forlænget flere gange forud for lovens ikrafttræden.

 

Landsretten fastslog herom:

 

”Da lov om tidsbegrænset ansættelse trådte i kraft den 1. juni 2003, var F ansat hos DCFT i en flere gange fornyet tidsbegrænset ansættelse, og ved forlængelserne af ansættelsen den 31. august 2003 og igen den 1. oktober 2003 blev han på ny tidsbegrænset ansat. Der skete derfor fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold ved disse forlængelser. 

 

Da DCFT ikke har godtgjort, at de tidsbegrænsede fornyelser var begrundet i objektive forhold, foreligger der overtrædelse af lov tidsbegrænset ansættelses § 5, stk.1, og der kan derfor tilkendes en godtgørelse i medfør af lovens § 8, stk. <st1:metricconverter w:st="on" ProductID="1.”">1.”</st1:metricconverter>

 

Herudover fastslog landsretten, at vurderingen af rimeligheden af funktionærens opsigelse skulle ske ud fra forholdene på opsigelsestidspunktet. Da samtlige tidsbegrænsede ansatte på det tidspunkt var blevet tilbudt fastansættelse, og da der ikke var oplysninger om økonomiske vanskeligheder for centret på daværende tidspunkt, var afskedigelsen usaglig. At centeret mindre end et år senere blev nedlagt indebar ikke, at forholdene på opsigelsestidspunktet tilsagde, at det var nødvendigt at afskedige funktionæren. Funktionæren blev derfor også tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

 

Funktionæren blev samlet tilkendt en godtgørelse på kr. 70.000 svarende til ca. 1½ måneds løn efter funktionærlovens § 2b og resten efter lov om tidsbegrænset ansættelser. Da funktionærens månedsløn udgjorde ca. kr. 36.500, udgjorde godtgørelsen efter § 2b ca. kr. 55.000 og godtgørelsen efter lov om tidsbegrænset ansættelse udgjorde ca. kr. 15.000.

 

Schebye & Jacobsens bemærkninger

 

Landsretten fastslår i dommen, at loven om tidsbegrænsede ansættelser er overtrådt, da der er sket fornyelser af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesaftaler, og da der ikke forelå objektive grunde hertil. Samtidigt fastslår dommen, at bevisbyrden for hvorvidt der foreligger objektive forhold, som kan begrunde en fornyelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt, påhviler arbejdsgiveren.

 

Landsretten tager endvidere stilling til, hvorvidt tidsbegrænsede ansættelseskontrakter, som er indgået forud for lovens ikrafttræden, skal medregnes ved vurderingen af, om der sker en fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelser.

 

Landsretten fastslog herom i dommen, at den første fornyelse af en tidsbegrænset ansættelsesaftale – efter lovens ikrafttræden – er en fornyelse af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesaftaler, selvom den oprindelige tidsbegrænsede ansættelsesaftale var indgået forud for lovens ikrafttræden.

 

Udmålingen af godtgørelse efter funktionærlovens § 2b på 1½ måneds løn, svarende til 50 % af maksimum efter loven, er i tråd med retspraksis henset til funktionærens korte anciennitet.

 

Godtgørelsen på kr. 15.000 for overtrædelse af lov om tidsbegrænset ansættelse er vanskelig at vurdere, da dommen er den første, der udmåler en godtgørelse efter loven. Den beskedne størrelse kan dog være et udtryk for, at funktionæren blev kompenseret for den usaglige afskedigelse efter funktionærlovens § 2b, hvorfor overtrædelsen af loven om tidsbegrænset ansættelse blev lempeligere vurderet.

 

Vestre Landsrets dom er afsagt den 2. november 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til sjlaw@sjlaw.dk

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Arvid Andersen