Viden skal deles

Ret til udnyttelse af medarbejderaktieoptioner på trods af fratrædelse samt krav på forholdsmæssig fremtidig tildeling

Østre Landsret har afsagt endnu en dom om medarbejderes rettigheder i forbindelse med aktieoptioner tildelt før ikrafttrædelsen af aktieoptionsloven pr. 1. juli 2004.

 

Sagen drejede sig om en medarbejders krav på fortsat udnyttelse af tildelte aktieoptioner, krav på forholdsmæssig fremtidig tildeling af yderligere aktieoptioner, samt krav på yderligere kontantbonus.

 

Sagens baggrund

 

Den tidligere medarbejder blev i 1992 ansat i en filial af et hollandsk datterselskab af et amerikansk børsnoteret moderselskab og blev i 1993 forfremmet til medicinsk direktør, men dog stadig funktionær. Medarbejderen fik hvert år fra og med 1994 og til den 2. marts 2001 i henhold til en incitamentsordning tildelt aktieoptioner. Tildelingerne blev meddelt hvert år i slutningen af februar eller starten af marts for det foregående kalenderår, og medarbejderen fik samtidig meddelelse om den årlige bonustildeling.

 

Aktieoptionerne modnede efter fem år og gav herefter ret til udnyttelse i en femårig periode. Optionerne indeholdt en sædvanlig bestemmelse om, at aktieoptioner, der ikke var modnede på fratrædelsestidspunktet, faldt bort, og at modnede aktieoptioner skulle udnyttes inden for 3 måneder efter fratrædelsen. Optionerne kunne udnyttes til at købe aktier i det amerikanske moderselskab.

 

Medarbejderen fratrådte den 31. marts 2002 efter egen opsigelse den 27. februar 2002, og medarbejderen fik derfor ikke tildelt aktieoptioner i februar/marts 2002 for 2001.

 

På denne baggrund anlagde medarbejderen i januar 2003 retssag mod det hollandske selskab ved dets danske filial. Østre Landsret afgjorde ved kendelse af 8. december 2004, at det hollandske selskab var rette debitor for kravet, og at kravet skulle bedømmes efter dansk ret.

 

Kravet bestod i retten til fortsat udnyttelse af de tildelte aktieoptioner og i den forbindelse krav i anledning af, at visse af disse allerede var udnyttet ved bindende udnyttelsesmeddelelse, samt krav på fuld tildeling for 2001 og forholdsmæssig tildeling for 2002. Herudover var der ligeledes rejst krav om betaling af yderligere kontantbonus for 2001, udover et allerede modtaget bonusbeløb, der var beregnet som gennemsnit af tidligere modtagne bonusbeløb, idet medarbejderen anførte, at resultatet for 2001 havde været bedre end de andre år.

 

Det sagsøgte selskab påstod frifindelse. Til støtte herfor blev det særligt anført, at bortfaldsklausulen ikke stred mod funktionærlovens § 17a, uagtet at selskabet var enig i, at optionerne var vederlag i § 17a’s forstand. Subsidiært at der alene bestod en forholdsmæssig ret til udnyttelse svarende til den del af modningsperioden, som medarbejderen havde været ansat i, jf. Saxo-bank-sagen (omtalt i nyhed af 24. marts 2006).

 

Overfor kravet på yderligere bonus blev det anført, at krav på yderligere bonus for 2001 var fortabt ved modtagelsen af bonusbeløbet beregnet som gennemsnittet af de tidligere år, der var sket uden indsigelse.

 

Østre Landsrets dom

 

Østre Landsret fandt, at optionerne, der ubestridt var løn i funktionærlovens § 17a’s forstand, måtte anses for erhvervet på tildelingstidspunktet. Landsretten lagde således til grund, at ordningen måtte have fremstået som bagudrettet for medarbejderen sådan, at de årlige tildelinger var vederlag for det forudgående år. Selvom bortfaldsklausulen efter landsrettens opfattelse klart var vedtaget, tilsidesattes bortfaldklausulen som ugyldig efter funktionærlovens § 21.

 

Ligeledes fandt landsretten, at der af de samme grunde bestod et krav på fremtidig tildeling – for 2002 således krav på forholdsmæssig tildeling.

 

Endelig frifandt landsretten selskabet for kravet på yderligere kontantbonus, idet landsretten fandt, at medarbejderen havde fortabt denne ret ved ikke at have fremsat indsigelser over for størrelsen af den oprindeligt modtagne kontantbonus, der kunne variere år for år.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Også Østre Landsret har nu fastslået, at tildelte aktieoptioner er løn i funktionærlovens forstand, og at et vilkår om, at retten til at udnytte aktieoptioner er betinget af fortsat ansættelse, derfor er ugyldigt som stridende mod funktionærlovens § 17a.

 

Østre Landsret fastslår også, at der – i hvert fald i sager hvor der løbende er sket en tildeling, og tildelingen derfor er påregnelig – endvidere er krav på yderligere tildeling af aktieoptioner, som funktionæren som følge af sin opsigelse/fratræden ikke fik tildelt. Dommen svarer på dette punkt ganske godt til resultatet i Sø- & Handelsrettens dom af 20. juni 2006 (omtalt i nyhed af 28. juni 2006), hvor Sø- & Handelsretten dog fandt, at ordningen var fremadrettet.

 

Resultatet synes således nøje i overensstemmelse med de synspunkter, som Schebye Jacobsen har fremført i kommentaren til Østre Landsrets dom af 11. maj 2006 (omtalt i nyhed af 28. juni 2006). Nemlig at spørgsmålet om, hvorvidt den fratrådte medarbejder har krav på at udnytte tildelte optioner, skal holdes adskilt fra spørgsmålet om, hvorvidt den pågældende medarbejder har krav på at få tildelt yderligere optioner. Det må på denne baggrund formentlig nu antages, at retten til at udnytte tildelte aktieoptioner ikke gyldigt kan fratages ansatte eller betinges af fortsat ansættelse, mens kravet på yderligere tildeling afhænger af, om et sådant krav kan støttes på aftale eller sædvane (det vil sige var påregneligt), jf. funktionærlovens § 17a.

 

Dommen er afsagt af Østre Landsret den 20. juni 2006 og kan rekvireres hos advokatsekretær Tina Rose Jacobsen

 

Det vides ikke, om dommen bliver anket.

 

Hvis du har spørgsmål til dommen, kan du kontakte advokat Søren Narv Pedersen