Viden skal deles

Sagsomkostninger hvor det tilkendte beløb var væsentligt lavere end det påstævnte

Vestre Landsret har taget stilling til spørgsmålet om sagsomkostninger i en ansættelsesbevissag, hvor der var nedlagt påstand om 13 ugers løn svarende til kr. 52.800, men hvor lønmodtageren alene fik tilkendt kr. 10.000.

 

Sagsomkostningsspørgsmålet var indbragt for landsretten af Schebye og Jacobsen på vegne af Dansk Musiker Forbund.

 

Sagens omstændigheder

 

Den oprindelige sag vedrørte en lønmodtager, der den 1. februar 2005 blev ansat som marketingsassistent.

 

I forbindelse med ansættelsen blev der udarbejdet en ansættelsesaftale på en AF-blanket om ansættelse med løntilskud. Ansættelsesbeviset var mangelfuldt på en række punkter, herunder indeholdt det ikke oplysninger om opsigelsesvarslet.

 

Lønmodtageren blev opsagt uden varsel den 21. februar 2005 og tog derfor kontakt til Dansk Musiker Forbund, der rejste krav om retmæssigt opsigelsesvarsel efter funktionærlovens regler. Dette blev imødekommet af arbejdsgiveren, og lønmodtageren arbejdede frem til slutningen af marts 2005. 

 

Arbejdsgiveren udleverede i marts 2005 et nyt ansættelsesbevis til lønmodtageren. Dette ansættelsesbevis var - udover at være tilbagedateret – mangelfuldt på en række punkter, ligesom det indeholdt oplysninger i modstrid med det ansættelsesbevis, der var udarbejdet på blanketten fra AF.

 

Under en efterfølgende retssag blev der fra lønmodtagerens side nedlagt påstand betaling af kr. 52.800 for arbejdsgiverens overtrædelse af ansættelsesbevisloven. 

 

I byretten blev lønmodtageren tilkendt en godtgørelse på kr. 10.000 med henvisning til, at overtrædelsen af loven havde haft konkret betydning samt den ”skødesløse håndtering” af ansættelsesbeviserne.

 

Om sagsomkostningerne udtalte byretten:

 

”Ved omkostningsfastsættelsen er der lagt vægt på, at den tilkendte beløb udgør mindre end 1/5 af det påståede krav.”

 

Byretten ophævede herefter sagens omkostninger, hvilket blev kæret til Vestre Landsret.

 

Vestre Landsret afgørelse

 

Vestre landsret udtalte i sin kendelse, at

 

”Der har under sagen været tvist om to ansættelsesbeviser, og byretten har givet kærende medhold i, at ansættelsesbeviset på flere punkter ikke opfyldte kravene i lov om ansættelsesbeviser, og at det ene ansættelsesbevis tillige ikke var udleveret rettidigt. Da kærende tillige er tilkendt en godtgørelse på kr. 10.000,00 har kærende i det væsentlige fået medhold i de spørgsmål, der har været rejst under sagen. På den anden side har kærende i det væsentlige tabt sagen rent beløbsmæssigt. Kærende skal derfor efter sagens karakter tilkendes delvise omkostninger i forhold til det vundne beløb.”

 

Sagens omkostninger kunne på den baggrund efter landsrettens opfattelse passende fastsættes til kr. 5.500.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Schebye Jacobsen har tidligere set eksempler på, at byretterne og Vestre Landsret har ophævet sagsomkostningerne i lignende sager, hvor der var nedlagt påstand om 13 ugers løn, eller hvor lønmodtagere alene beløbsmæssig har fået medhold i et mindre beløb end det påstævnte.

 

Dette synes at være i strid med Vestre Landsrets tidligere tilkendegivelse i U 1996.1230.

 

Den ny kendelse fra Vestre Landsret er da også i overensstemmelse hermed. Afgørelsen viser, at det ikke bør komme lønmodtageren omkostningsmæssigt til skade, at der er nedlagt påstand om maksimal godtgørelse, når det på grund af sagens karakter ikke er muligt for lønmodtageren at vurdere, hvilken godtgørelse der er rimelig i den konkrete sag. 

 

Hvis du har spørgsmål til problemstillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til advokatfuldmægtig Michael Klejs Pedersen

 

Vestre Landsrets kendelse er fra 19. maj 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Connie Vejlin