Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Opsigelse

Advokaterne hos SJ Law kan hjælpe, hvis der er sket – eller skal ske – opsigelse eller bortvisning.

Inden en opsigelse eller en bortvisning kan finde sted, må det grundigt undersøges, om betingelserne herfor er til stede. En opsigelse forudsætter som udgangspunkt et sagligt beslutningsgrundlag, og advokaterne hos SJ Law kan hjælpe med denne vurdering.

OPSIGELSE

En opsigelse skal ske under iagttagelse af medarbejderens opsigelsesvarsel. Opsigelse kan alene ske, hvis det er driftsmæssigt begrundet.

Eksempler på saglige opsigelser begrundet i virksomhedens forhold:

• Virksomheden har mangel på arbejdsopgaver
• Virksomheden har brug for lønbesparelser
• Virksomheden ønsker at rationalisere

Eksempler på saglige opsigelser begrundet i medarbejderens forhold:

• Medarbejderen er ikke kvalificeret til at udføre sine arbejdsopgaver
• Medarbejderen har et stort sygefravær
• Medarbejderen er den primære årsag til samarbejdsvanskeligheder

Forud for en opsigelse begrundet i medarbejderens forhold skal virksomheden som hovedregel have gjort medarbejderen opmærksom på, hvilke forhold virksomheden ønsker ændret, herunder gøre opmærksom på, at uændrede forhold kan medføre opsigelse, ligesom medarbejderen skal have haft lejlighed til at tage virksomhedens kritik til efterretning.

Ikke alle opsigelser er nødvendigvis saglige.

Eksempler på usaglige opsigelser:

• Virksomhedens oplysning om mangel på arbejdsopgaver er ukorrekt
• Virksomhedens oplysning, om at medarbejderen er primær årsag til samarbejdsvanskeligheder, er ikke korrekt
• Opsigelsen er helt eller delvist begrundet i graviditet, barselsorlov, seksualitet, handikap, alder eller køn

BORTVISNING

En bortvisning er en omgående afbrydelse af ansættelsesforholdet, hvilket betyder, at medarbejderen ikke modtager løn i opsigelsesperioden. En bortvisning kan alene finde sted, såfremt medarbejderen væsentligt misligholder sine pligter i ansættelsesforholdet.

Eksempler på berettigede bortvisninger:

• Medarbejderen udøver vold
• Medarbejderen stjæler
• Medarbejderen gør sig skyldig i gentagen lydighedsnægtelse

Eksempler på uberettigede bortvisninger:

• Medarbejderens misligholdelse er af bagatelagtig karakter
• Virksomheden forsømmer at påtale misligholdelsen med det samme

AFSKEDIGELSESSAGENS FORLØB

Advokaterne hos SJ Law kan vurdere, om en opsigelse eller en bortvisning er berettiget, og kan føre sagen for domstolene eller de relevante, fagretlige nævn, herunder også Ligebehandlingsnævnet. Ligebehandlingsnævnets behandling af sagen er gratis. SJ Law anbefaler i alle tilfælde sagkyndig bistand under sagens forberedelse.

Ønsker du advokaternes hjælp til at vurdere, om opsigelsen eller bortvisningen er berettiget, bedes du i en e-mail fremsende/oplyse følgende:

• Ansættelseskontrakt
• Advarsler eller lignende
• Opsigelses- eller bortvisningsbrev
• Korrespondance

Har du spørgsmål, eller måtte du ønske vores bistand, er du velkommen til at kontakte:

Advokat Karen-Margrethe Schebye

e-mail: kms@sjlaw.dk

Direkte telefon: 33 97 97 13.