Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Konkursbobehandling

SJ Law tilstræber at yde en høj grad af service overfor skifteretter og kreditorer. Vi lægger vægt på, at bobehandlingen skal sikre bedst mulig dækning til kreditorerne, og at omkostningerne skal stå i et rimeligt forhold til boets aktiver. 

Derudover gennemfører vi konkursbobehandlingen med respekt af lovens definition af kurators opgaver:

"Kurator skal ved udførelsen af sit hverv varetage boets interesser og herunder sikre boets aktiver og foretage de fornødne skridt til værn mod uberettigede dispositioner over aktiverne samt repræsentere boet i enhver henseende. Kurator skal fremme boets behandling mest muligt. Kurator kan for boets regning antage fornøden sagkyndig bistand."

Når vi som kurator modtager et nyt konkursbo fra Skifteretten, påbegynder vi straks behandlingen af boet. De indledende skridt omfatter bl.a. følgende opgaver:

     
  • Undersøgelser af drift i virksomheden samt stillingtagen til om eventuel drift skal fortsætte eller ophøre, og om eventuelle medarbejdere skal afskediges
  •  
  • Identifikation af aktiver og sikring heraf, herunder bl.a. fremsendelse af meddelelse om konkurs til den konkursramte virksomheds bank
  •  
  • Udsendelse af meddelelse om konkurs til virksomhedens kendte kreditorer, revisor samt den lokale fogedret
  •  
  • Indhentelse af informationer om virksomheden, herunder bl.a. registreringer hos Erhvervsstyrelsen, R75-udskrifter fra SKAT, udskrifter af virksomhedens bankkonto, det seneste regnskab, en eventuel saldobalance samt bogførings- og regnskabsbilag

Identifikation af det konkursramte selskabs forhold sker ud fra de indhentede oplysninger men også i samarbejde med den tidligere ledelse og eventuelt også selskabets revisor, der begge ifølge konkursloven er forpligtede til at bistå kurator med oplysninger om virksomheden til brug for konkursboets behandling.

Ud fra de indhentede oplysninger vurderes det bl.a., om virksomheden kunne have pengekrav f.eks. på grund af en eventuel omstødelig disposition foretaget i tiden op til konkursens indtræden. Derudover vurderes det, om eventuelle dispositioner bør meddeles til politiet med henblik på yderligere undersøgelser.

Virksomhedens aktiver skal realiseres som et led i konkursboets behandling. Består aktiverne f.eks. af et varelager samt driftsmateriel og driftsinventar, vil kurator typisk foranledige dette vurderet ved sagkyndig bistand forud for et salg.

Kurator er forpligtet til at udsende en oversigt over aktiver og passiver til Skifteretten og kreditorerne senest 3 uger efter konkursdekretets afsigelse. Senest 4 måneder efter konkursdekretets afsigelse skal kurator ligeledes til Skifteretten og kreditorerne udsende en statusoversigt indeholdende en redegørelse for de vigtigste årsager til konkursen. Efter udsendelse af denne redegørelse skal kurator senest hver 6. måned orientere Skifteretten og de kreditorer, der har udsigt til at modtage dividende, om bobehandlingen i den forløbne periode. Disse halvårlige redegørelser sendes dog kun, hvis ikke kurator i den mellemliggende periode har kunnet udarbejde det afsluttende boregnskab.

Såfremt der ikke er aktiver af nogen art i boet eller, såfremt der alene er midler til delvis dækning af omkostningerne til boets behandling, bliver de anmeldte krav ikke prøvet. Kurator udarbejder i denne situation afsluttende boregnskab, der indsendes til Skifteretten med anmodning om fastsættelse af en dato for afholdelse af en afsluttende skiftesamling på hvilken, det indsendte boregnskab skal godkendes. Når den afsluttende skiftesamling er afholdt og regnskabet godkendt, bliver den konkursramte virksomhed registreret som opløst i Erhvervsstyrelsens register, hvorefter konkursbobehandlingen afsluttes.

Såfremt der viser sig at være tilstrækkelige midler i boet til udlodning af dividende, indkalder kurator til en fordringsprøvelse af de krav, der har udsigt til at modtage dividende. Kurator prøver her berettigelsen af de anmeldte krav ved gennemgang af den dokumentation, der er modtaget fra kreditorerne. Kurator har mulighed for at godkende kravene eller afvise disse helt eller delvist.

Kurator udarbejder efter endt fordringsprøvelse bo- og udlodningsregnskab, som fremsendes til Skifteretten, der herefter fastsætter en dato for den afsluttende skiftesamling, hvor regnskabet skal godkendes, samt en efterfølgende dato for udlodning af dividende.

Når regnskabet er godkendt og udlodning har fundet sted (typisk ca. 4 uger efter den afsluttende skiftesamling) bliver den konkursramte virksomhed registreret som opløst i Erhvervsstyrelsens register, hvorefter konkursbobehandlingen afsluttes.