Hos SJ Law får klienten høj faglig kompetence

Konkurskarantæne

SJ Law har omfattende erfaring med at føre sager om konkurskarantæne ved domstolene både som kurator i konkursboer og som beskikket advokat for ledelsesmedlemmer.

Ved behandlingen af et konkursbo skal kurator afgive en indstilling til skifteretten om, hvorvidt selskabets tidligere ledelse kan pålægges konkurskarantæne. På baggrund af indstillingen træffer skifteretten afgørelse om, hvorvidt der skal indledes en sag om konkurskarantæne.

En konkurskarantæne indebærer, at den pågældende forbydes at deltage i ledelsen af selskaber med begrænset ansvar. Reglerne omfatter ikke alene registrerede direktører og medlemmer af bestyrelsen, men også personer, som faktisk har varetaget ledende funktioner i virksomheden.

Konkurskarantæne ikendes, hvis forretningsførelsen har været groft uansvarlig. Ved vurderingen lægges vægt på en række forhold. Ud over størrelsen af den anmeldte udækkede gæld har det betydning, om der foreligger bogføring frem til konkursen, om der er indberettet og afregnet korrekt A-skat og moms, samt om virksomhedens økonomi har været sammenblandet med ledelsens privatøkonomi eller et andet selskabs økonomi. Vurderingen er imidlertid konkret, og det er derfor vigtigt, at alle relevante omstændigheder præsenteres for retten.

Konkurskarantænen indebærer, at den pågældende bliver slettet fra de ledelseshverv, der er registreret i Erhvervsstyrelsen. Hvis en konkurskarantæne overtrædes, risikerer den pågældende at hæfte personligt for gælden i det selskab, som er ledet retsstridigt. Retten kan endvidere pålægge en udvidet karantæne, således at den pågældende heller ikke må deltage i ledelsen af en erhvervsvirksomhed med personlig og ubegrænset hæftelse. En overtrædelse kan ydermere medføre bøde eller fængsel i indtil 6 måneder, jf. straffelovens § 131.

Henvendelse om konkurskarantæne kan ske til fast kurator ved Sø- og Handelsretten advokat Bo Lauritzen eller til fast beskikket karantæneadvokat ved Sø- og Handelsretten advokat Arvid Andersen.