Viden skal deles

Dom om konsekvenserne af en medarbejders private brug af e-mail og internet på arbejdspladsen

I en dom af 15. februar 2002 afsagt af retten i Kalundborg blev en arbejdsgiver frifundet for et krav om erstatning for uberettiget bortvisning og godtgørelse for usaglig afskedigelse. Arbejdsgiveren havde bortvist medarbejderen med henvisning til misbrug af firmaets telefon og IT- faciliteter.Medarbejderen havde været ansat i virksomheden siden 1. juni 1995. Medio 2000 indførte virksomheden e-mail og internet. Frem til bortvisningstidspunktet d. 16. marts 2001, anvendte medarbejderen dagligt sin pc´er til privat mail-sending over internettet i ca. 15. minutter. Indholdet af e-mailkorrespondancen var af udpræget privat og seksuel karakter og blev gennemgået af arbejdsgiveren i forbindelse med, at der blev konstateret virus i virksomhedens computersystem.

De pågældende e-mails (flere tusinde) var blevet slettet af medarbejderen, men blev genskabt på arbejdsgiverens foranledning i forbindelse med "rensningen" af computersystemet. I en svarmail fra en e-mailadressat blev virksomheden omtalt som den "lukningstruede" virksomhed, hvorfor arbejdsgiveren antog, at denne karakteristik var foranlediget af medarbejderen.Endelig havde medarbejderen i mindst ét tilfælde chattet på en sexlinie. Virksomheden var registrerbar udefra på baggrund af de spor, den pågældende chat på internettet afgav.Virksomheden, der bl.a. beskæftiger sig med produktion og pakning af film, havde lovet flere samarbejdspartnere ikke at give sig af med pornografiske produkter. Der var ikke fastlagt nogen e-mail eller IT-politik i virksomheden.

Retten fandt, at bortvisningen - også uden forudgående advarsel - var berettiget under henvisning til omfanget af den private e-mailkorrespondance, den stedfundne sexchat samt indholdet af den omtalte svarmail, hvor det lagdes til grund, at det alene var medarbejderen, der kunne have viderebragt opfattelsen af selskabet som "lukningstruet". De pågældende handlinger blev af retten karakteriseret som grov misbrug af selskabets IT-faciliteter og som skadelige for virksomheden rent økonomisk samt dens renommé udadtil. Dommen - der er anket - er udtryk for en meget restriktiv linje overfor en medarbejder, der ikke havde modtaget hverken påtaler, advarsler eller retningslinjer i relation til privat brug af virksomhedens IT-faciliteter. Det kan diskuteres om medarbejderens adfærd i sig selv - det vil sige uden forudgående advarsel - kunne begrunde en opsigelse.

Det er Schebye Jacobsens opfattelse, at en rimelig opsigelse begrundet i omfanget af brugen af internettet formentlig ville kræve, at medarbejderen havde fået en advarsel i en situation som denne, hvor virksomheden ikke havde udarbejdet en IT-politik.Dommen demonstrerer under alle omstændigheder et stort behov for indførelse af e-mail og IT-politikker på arbejdspladsen.Det er værd at bemærke, at der ikke under sagen blev procederet på hverken Straffelovens eller Persondatalovens regler i relation til lovlig gennemgang af medarbejderes e-mails m.v. Datatilsynet har i flere afgørelser fastslået, at det er i strid med Persondatalovens regler at registrere og gennemgå ansattes internetbrug, herunder e-mailkorrespondance, uden forudgående underretning om, i hvilket omfang og under hvilke omstændigheder dette sker.

Schebye Jacobsen yder jævnligt rådgivning i lignende sager, hvor lønmodtagerne kommer i klemme. Vi er ligeledes behjælpelige med rådgivning i forbindelse med virksomhedernes indførelse af e-mail og IT-politik på arbejdspladsen såvel i forhold til de ansættelsesretlige som de personretlige aspekter.

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte advokatfuldmægtig og Ph.D.-kandidatstipendiat indenfor persondataret Martin Gräs Lind eller advokat Tine Vuust.