Viden skal deles

Sø- og Handelsretten tilkender i principiel afgørelse godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 i forbindelse med opsigelse

Den 6. juni 2002 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en principiel sag om godtgørelse til en opsagt funktionær, der ikke opfyldte anciennitetskravet i funktionærlovens § 2 b. Sagen blev for funktionæren ført af Schebye Jacobsen og er anket af arbejdsgiveren til Højesteret.

Funktionæren havde været elev i en dagligvarebutik. Efter hun var blevet udlært, fortsatte hun i to måneder som kontorassistent, indtil hun fik arbejde i en anden dagligvarebutik indenfor samme varehuskæde. Herefter vendte hun tilbage til den første dagligvarebutik som afdelingsleder i isenkramafdelingen.Da det som hovedregel ikke var muligt at overføre anciennitet mellem selvstændige butikker og brugsforeningerne indenfor den omhandlede kæde, betragtedes funktionæren anciennitetsmæssigt som ansat pr. 1. oktober 1998.Den 24. oktober 1998 blev funktionæren udsat for et voldeligt overfald på arbejdspladsen. De to personer, der overfaldt funktionæren blev ved en efterfølgende straffedom idømt betinget fængsel for vold.Efter overfaldet fik funktionæren krisehjælp via arbejdspladsen af en psykolog 7-8 gange i perioden fra den 25. oktober 1998 til den 11. november 1998, hvor funktionæren blev sygemeldt.I perioden frem til sygemeldingen var det funktionærens opfattelse, at hun ikke fik den fornødne forståelse og støtte fra varehuschefen og i øvrigt havde en alt for stor arbejdsmæssig belastning.

Således forklarede funktionæren, at hun fra den 1. til den 11. november havde arbejdet over 100 timer.Den 28. december 1998 blev funktionæren opsagt til fratræden den 31. januar 1998 begrundet i langvarig sygdom.Arbejdsskadestyrelsen anerkendte skaden som en arbejdsskade og fastsatte funktionærens varige mén til 10% og hendes erhvervsevnetab til mindre end 15%. Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev truffet på grundlag af en psykiatererklæring. Heraf fremgik det, at funktionæren efter psykiaterens vurdering havde udviklet en posttraumatisk belastningsreaktion som følge af den arbejdsmæssige situation efter overfaldet. Funktionæren fik herefter tilkendt arbejdsskadeerstatning for varigt mén.

Under sagen blev der nedlagt påstand om betaling af i alt kr. 90.000,00 dels begrundet i den behandling, funktionæren havde været udsat for under ansættelsesforholdet dels på grund af opsigelsen. Det blev gjort gældende, at der gælder et generelt saglighedskrav på det private arbejdsmarked, og herudover et generelt EU-retligt saglighedskrav. Sagen blev begæret forelagt for EF-Domstolen til præjudiciel afgørelse.En enig Sø- og Handelsret bestående af 5 dommere udtalte, at sagen ikke rejste spørgsmål om fortolkning af EF-traktaten eller om gyldigheden eller fortolkningen af retsakter udstedt af fællesskabets institutioner. Sagen blev derfor ikke forelagt for EF-Domstolen.Desuden tilkendegav Sø- og Handelsretten, at funktionærlovens § 2 b ikke kan antages at begrænse den ansattes rettigheder efter almindelige retsgrundsætninger, herunder i erstatningsansvarslovens § 26.

Sø- og Handelsretten udtaler i de afgørende præmisser, at retten finder, at varehuschefen - der var orienteret om overfaldet - og den centrale ledelse hos arbejdsgiveren ikke i tilstrækkelig grad fulgte op på psykologhenvisningen. Funktionæren blev tværtimod pålagt alt for meget arbejde i forhold til tilstanden efter overfaldet. Varehuschefen forstod ikke og tog ikke hensyn til de psykiske skader, funktionæren havde pådraget sig ved overfaldet og til funktionærens behov for aflastning, forståelse og støtte, således at hun kunne blive rask. Arbejdsgiverens tidlige afskedigelse af funktionæren uden nærmere undersøgelse eller høring af hende sammenholdt med den alt for store arbejdsmæssige belastning og den mangel på forståelse og støtte, som hun var udsat for, fandtes efter psykiaterens forklaring at have påført funktionæren en posttraumatisk belastningsreaktion. Herefter fandt Sø- og Handelsretten betingelserne for at tilkende godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 for at være opfyldt.

Godtgørelsen fastsattes efter et samlet skøn til kr. 50.000,00. Sø- og Handelsretten afgørelse er bemærkelsesværdig, idet den giver funktionæren medhold i, at der også er mulighed for på andet grundlag at sanktionere en usaglig opsigelse end efter funktionærlovens § 2 b. Sø- og Handelsrettens vægtning af psykiaterens erklæring og forklaring om årsagen til funktionærens posttraumatiske belastningsreaktion er også af væsentlig betydning. Sø- og Handelsretten må således antages at have lagt vægt på psykiaterens professionelle erfaring ved dennes bedømmelse af årsagen til funktionærens udvikling af posttraumatisk belastningsreaktion.Til illustration af godtgørelsens størrelse kan det oplyses, at funktionærens månedsløn var på kr. 16.500,00.Da sagen netop er anket til Højesteret, foreligger der endnu ikke nogen dato for domsforhandlingen. Ønsker du yderligere oplysninger om sagen kan du kontakte advokat Mette Østergaard.