Viden skal deles

Afskedigelse af ansatte med tillidshverv

Det er relativt sjældent, at de faglige instanser får forelagt tvister om afskedigelsesbeskyttelsen for medarbejdere, der varetager andre tillidshverv end egentlige tillidsmandsposter. En sådan sag er imidlertid netop blevet afgjort efter forelæggelse for såvel en faglig voldgiftsret som et afskedigelsesnævn.

Sagens baggrund

En virksomheden opsagde i april 2003 5 - herunder LM  - ud af 40-50 ansatte. Årsagen til afskedigelserne var, at der blev foretaget en rationalisering af trykkeriet. Virksomheden var omfattet af en overenskomst mellem Dansk Industri og HK.

LM havde fungeret som tillidsrepræsentant i perioden fra 1994 - 2000, og i perioden 1997 - 2000 havde han også været repræsentant i det europæiske samarbejdsudvalg. Endvidere var han i perioden fra 1999 - 2002 suppleant til virksomhedens bestyrelse. Endelig var han i egenskab af formand for en faglig klub næstformand i samarbejdsudvalget. Dette hverv varetog LM på tidspunktet for afskedigelsen.

LM havde på afskedigelsestidspunktet 16 års anciennitet i virksomheden.

LM’s organisation anlagde herefter to sager. Dels en faglig voldgiftsag med krav om beskyttelse i overensstemmelse med overenskomstens regler for tillidsmandsbeskyttelse. Dels en afskedigelsesnævnssag med krav om beskyttelse i medfør af hovedaftalens § 4, stk. 3.

Den faglige voldgiftsret

I den faglige voldgifts kendelse blev det fastslået, at LM hverken som formand for en fælles faglig klub for de ansatte eller som næstformand i samarbejdsudvalget var beskyttet af overenskomstens regler for afskedigelse af tillidsmænd.

Voldgiftsretten lagde endvidere til grund, at virksomheden heller ikke ved sin adfærd havde accepteret, at LM var omfattet af den særlige beskyttelse for tillidsrepræsentanter. Såfremt en beskyttelse skulle kunne støttes på dette grundlag, måtte det kræve meget stærke holdepunkter, som ikke var godtgjort.

Afskedigelsesnævnet

Afskedigelsesnævnet tilkendte LM en godtgørelse på kr. 60.000,00 for afskedigelse i strid med hovedaftalens § 4, stk. 3.

Af Afskedigelsesnævnets kendelse fremgår, at en ansættelsesanciennitet på 16 år er et væsentligt kriterium, når arbejdsgiveren skal vælge at afskedige 5 medarbejdere af i alt 40-50 medarbejdere. Der var efter Afskedigelsesnævnets opfattelse ikke afgivet en fyldestgørende begrundelse for, hvorfor LM  blev afskediget i stedet for medarbejdere med en væsentligt lavere anciennitet.

Hertil kom, at Afskedigelsesnævnet efter bevisførelsen ikke kunne afvise, at opsigelsen var præget af LM’s aktive faglige arbejde og ikke alene - som først under sagen anført - af LM’s utilstrækkelige effektivitet. På denne særlige baggrund fandt Afskedigelsesnævnet således, at der var tilvejebragt en overvejende sandsynlighed for, at hovedaftalens § 4, stk. 3 var tilsidesat.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen i voldgiftssagen illustrerer, at de faglige instanser er meget tilbageholdende i relation til en udvidet anvendelse af reglerne for beskyttelse af tillidsrepræsentanter. Dette er i overensstemmelse med den linie, der tidligere er lagt i tilsvarende sager, hvor det er fastslået, at en sådan særlig afskedigelsesbeskyttelse kræver udtrykkelig hjemmel i overenskomsterne.

Der gælder således ikke et almindeligt udfyldende princip om udvidet afskedigelsesbeskyttelse for ansatte, der varetager tillidshverv. Så meget desto mere er det vanskeligt at opnå beskyttelse for ansatte, der optræder som suppleanter eller som observatører i samarbejdsudvalg mv. Medarbejdere med sådanne tillidshverv er derfor alene omfattet af den personkreds, der er beskyttet, såfremt det udtrykkeligt fremgår af overenskomsten.

Afgørelsen fra Afskedigelsesnævnet illustrerer, at der ved bedømmelse af en afskedigelses saglighed efter hovedaftalens § 4, stk. 3, kan lægges vægt på, at lønmodtageren er eller har været fagligt aktiv.

Den faglig voldgiftskendelse er afsagt den 8. august 2003.

Afskedigelsesnævnsafgørelsen er fra 22. september 2003.

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om sagerne, er du velkommen til at kontakte advokat Arvid Andersen

Afgørelserne kan rekvireres hos advokatsekretær Tina Rose Jacobsen