Viden skal deles

Arbejdsgiver bundet af pensionstilsagn

Østre Landsret har i en ny dom pålagt to pengeinstitutter at yde medarbejdere pension i henhold til et pensionstilsagn, selv om forudsætningerne herfor havde ændret sig.

Sagens omstændigheder

Medlemmerne af to firmapensionskasser, der var knyttet til to pengeinstitutter, havde ret til utilregnelighedspension af samme størrelse som alderspensionen ved alderen 65 år og 6 måneder.

I 1993 fusionerede de to pensionskasser med Finanssektorens Pensionskasse. Pengeinstitutterne gav i den forbindelse tilsagn om, at medlemmernes rettigheder ikke ville blive forringet ved fusionen.

Senere overgik Finanssektorens Pensionskasse fra at være tilsagnsbaseret til at være præmiebaseret. Dette medførte, at alderspensionen og dermed også utilregnelighedspension blev forøget væsentligt. Pengeinstitutterne var imidlertid af den opfattelse, at tilsagnet om, at pensionen ikke ville blive forringet, skulle forstås således, at det kun angik den pensionsstørrelse, der var gældende, indtil pensionsordningen blev præmiebaseret.

Til støtte herfor anførte pengeinstitutterne blandt andet, at de nuværende pensionsniveauer under Finanssektorens Pensionskasse ellers ville resultere i utilregnelighedspensioner, der var højere end lønnen på afskedigelsestidspunktet.

Østre Landsrets dom

Landsretten lagde til grund, at pengeinstitutterne på det tidspunkt, hvor tilsagnet blev afgivet, vidste, at Finanssektorens Pensionskasse skulle omdannes til at være præmiebaseret, og at der ville ske stigninger i alderspensionen. Der var derfor ikke grundlag for at indskrænke tilsagnet ud fra det forudsætningssynspunkt, som var gjort gældende af pengeinstitutterne.

Østre Landsrets dom er afsagt den 22. oktober 2003.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen illustrerer, at den bindende virkning af et pensionstilsagn har betydelig vægt.

Selvom det var en arbejdsgiver, og ikke en pensionskasse eller et forsikringsselskab, der afgav løftet, og selvom pensionstilsagnet formentlig viste sig mere gunstigt, end parterne havde forudsat, er domstolene utilbøjelige til at foretage en indskrænkende fortolkning.

Fristen for anke til Højesteret udløber den 17. december 2003.

Såfremt De har spørgsmål til sagen, er De velkommen til at kontakte advokat Bo LauritzenDommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Henriette Svankjær<//span>