Viden skal deles

Forslag til lov om brug af aktieoptioner m.v. i ansættelsesforhold

Beskæftigelsesministeriet har på grundlag af betænkningen (nr. 1430) fra Aktieoptionsudvalget i september 2003, udarbejdet et lovforslag om regulering af lønmodtageres retsstilling i forbindelse med tildeling af aktieoptioner som led i et ansættelsesforhold. Forslaget er sendt i høring og høringsfristen udløber den 12. december 2003.Lovforslaget omfatter etablering af en ny lov under titlen "Lov om brug af aktieoptioner mv. i ansættelsesforhold". Schebye Jacobsen har gennemgået lovforslaget og udarbejdet et notat om indholdet. Under de generelle kommentarer til lovforslaget kan du blandt andet læse;"Det er tankevækkende at lovforslaget i sit indhold på en række punkter forringer lønmodtagernes retsstilling i forbindelse med tildeling af aktieoptioner. Lovforslaget accepterer således brugen af "bortfaldsklausuler" i forbindelse med fratrædelse som følge af lønmodtagerens egen opsigelse. Dette er ikke i tråd med lovgivers tradition for beskyttelse af lønmodtageren som den formodningsvist svage part, og det er i strid med et fast arbejdsretligt princip om at lønmodtagere, der fratræder som følge af egen opsigelse, ikke fortaber fortjente rettigheder. Dette princip brydes nu i relation til retten til at udnytte tildelte aktieoptioner. Hverken administrative eller økonomiske ulemper - som reelt er begrænsede - for arbejdsgiveren taler for dette."

 

I notatet kan du endvidere læse Schebye Jacobsens bemærkninger til de enkelte bestemmelser i lovforslaget.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte advokat Arvid Andersen

Notatet kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Tina Rose Jacobsen