Viden skal deles

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven til gravid kvinde, der ikke blev indkaldt til lønforhandling

Vestre Landsret har i en ny afgørelse dømt en arbejdsgiver til at betale en godtgørelse på kr. 10.000,00 efter ligebehandlingslovens § 14. Det skyldtes, at arbejdsgiveren havde overtrådt ligebehandlingslovens § 4 ved ikke at tildele en gravid funktionær 5 feriefridage i modsætning til de 2 øvrige kollegaer i samme team.

Funktionæren blev i 1999 ansat som receptionist på fuldtid med en månedsløn på kr. 16.000,00. Efter 4 måneders ansættelse steg funktionæren i løn til kr. 17.000,00. I oktober 2000 meddelte funktionæren, at hun var gravid. I november/december 2000 var de 2 andre medarbejdere i funktionærens afdeling til lønforhandling, hvor de fik 5 feriefridage til afvikling inden 1. maj 2001. Begrundelsen for tildelingen var ifølge arbejdsgiveren en særlig påskønnelse af de 2’s ekstraordinære store arbejdsindsats i efteråret, blandt andet som følge af funktionærens (graviditetsbetingede) sygefravær.Funktionæren blev ikke indkaldt til en lønforhandling.

Efter forespørgsel fra funktionæren meddelte arbejdsgiveren, at hun først ville blive tildelt 5 feriefridage efter 1. maj 2001, hvor alle virksomhedens ansatte, der ikke allerede havde 5 feriefridage ligeledes fik tildelt disse. Under retssagen - hvor Schebye Jacobsen repræsenterede funktionæren - kom det frem, at ingen i virksomheden i 2000 fik lønforhøjelse. Ca. halvdelen af funktionærerne fik 5 feriefridage til afvikling inden 1. maj 2001, mens de øvrige slet ikke var til lønforhandling. Vestre Landsret lagde i sin afgørelse vægt på, at alle 3 medarbejdere i funktionærens afdeling havde haft en snak med arbejdsgiveren om feriefridage, hvor arbejdsgiveren havde henvist spørgsmålet til lønforhandlingen. Landsretten lagde endvidere vægt på, at de 2 andre medarbejdere var blevet indkaldt til lønforhandling efter funktionærens meddelelse om graviditet, men altså ikke funktionæren.

På denne baggrund tilkendegav landsretten, at det måtte påhvile arbejdsgiveren at godtgøre, at forskelsbehandlingen med hensyn til lønforhandling og feriefridage ikke var begrundet i funktionærens graviditet. Der var således tale om, at landsretten anvendte bevisbyrdereglen i ligebehandlingslovens § 16 a.Ud fra de konkrete oplysninger i sagen, kom landsretten frem til, at arbejdsgiveren ikke kunne løfte sin bevisbyrde, og at ligebehandlingslovens § 4 derfor var tilsidesat. Vestre Landsret tilkendte herefter funktionæren en godtgørelse på kr. 10.000,00 ud fra en vurdering af forskelsbehandlingens betydning. Byretten var ligeledes kommet frem til, at der var sket en overtrædelse af ligebehandlingslovens § 4, men byretten havde ikke fundet grundlag for at tilkende en godtgørelse. Vestre Landsrets dom er afsagt den 2. juli 2003.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Trine Binett Jørgensen.