Viden skal deles

Ikke ret til fuld løn under fædreorlov

I en voldgiftssag krævede Dansk Funktionærforbund fuld løn til en optiker, som havde afholdt fædreorlov uden, at arbejdsgiveren havde ret til dagpengerefusion i orlovsperioden.

Kravet støttedes på en overenskomstbestemmelse med følgende ordlyd:

"Med virkning fra 1. april 2000 tilkommer der medarbejdere fuld løn under barsel/adoption ("barselorlov") indtil 14 uger. Lønnen svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte dagpengesats. Under samme betingelser betales der indtil 4 ugers løn under fædreorlov."

Opmanden lagde ved sin afgørelse til grund, at overenskomstbestemmelsen - der ved sin indførelse i 1997 var kopieret fra Industriens Overenskomst - skulle fortolkes i overensstemmelse med denne. Industriens Overenskomst måtte forstås således, at reduktion i dagpengesatsen ville bevirke en tilsvarende reduktion i den løn, medarbejderen havde krav på under orlov.

Der var ikke holdepunkter for at antage, at parterne under senere overenskomstfornyelser skulle have tilsigtet en anden ordning. I den forbindelse lagde opmanden vægt dels på henvisningen i bestemmelsen til dagpengesatsen og den sammenhæng, der indtil de seneste lovændringer havde været mellem ret til fravær og ret til dagpenge, og dels de omkostningsberegninger, der forudsatte refusion af dagpenge, som arbejdsgiveren havde udarbejdet i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2000, men (formentlig) ikke fremlagt under forhandlingerne.

På dette grundlag nåede opmanden frem til, at parternes overenskomst måtte forstås således, at retten til fuld løn var betinget af, at arbejdsgiveren i samme periode kunne opnå fuld dagpengerefusion. Hvis dette ikke var tilfældet, var arbejdsgiveren alene forpligtet til at betale forskellen mellem dagpengesatsen og fuld løn.

Afgørelsen viser, at krav på fuld løn i orlovsperioder fortsat beror på konkret fortolkning af den enkelte overenskomst men, at der ved fortolkningen lægges megen vægt på parternes individuelle forudsætninger – også selvom disse måtte være uudtalte i forhandlingsforløbet.

Det må forventes, at der skal meget til, for at der med hjemmel i overenskomstbestemmelser fra før de nye regler i ligebehandlings- og dagpengeloven trådte i kraft, kan gennemføres et krav på fuld løn i hele den udvidede orlovsperiode. En formulering som "den til enhver tid gældende dagpengelovgivning" må give formodning herfor, mens en henvisning alene til "dag-pengeloven", som udgangspunkt må forstås som den ved bestemmelsens vedtagelse gældende dagpengelov.

Afgørelserne på dette område må derfor siges at lægge et ganske stort ansvar over på forældrene, der på tidspunktet for varsling af orlov (senest 8 uger efter fødslen) skal kunne overskue en retsstilling, som ikke umiddelbart fremgår af overenskomstteksten. Man kan herved frygte, at forældrene vælger den nemme løsning – at overlade orlovs- og dagpengeretten til moderen – og dermed modarbejder nogle af intentionerne med indførelsen af de nye regler om udvidet barselsorlov.

Ønsker du yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte advokat Tine Vuust.