Viden skal deles

Kan der indgås aftale om en gensidig prøvetid på 14 dage i prøvetiden, eller er det i strid med funktionærloven ?

Det har ikke tidligere været prøvet i praksis, om en funktionær kan holdes fast på et gensidigt opsigelsesvarsel i prøvetiden på 14 dage før nu i en ny Sø- og Handelsrets dom.

Sagen drejede sig om en funktionær, der havde indgået en aftale om, at opsigelse i prøvetiden gensidigt kunne ske med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag dog således, at fratrædelse skulle ske senest samtidig med prøvetidens udløb. Funktionæren blev ansat den 5. marts 2001 og opsagde sit ansættelsesforhold den 30. april 2001 med én dags varsel. Arbejdsgiveren krævede herefter erstatning svarende til en halv måneds løn efter funktionærlovens § 4 med henvisning til, at funktionæren havde tilsidesat sit opsigelsesvarsel på 14 dage. Da funktionæren afviste at betale erstatningen, anlagde arbejdsgiveren sag mod funktionæren. Sø- og Handelsretten fastslog indledningsvis, at indførelsen af det forlængede opsigelsesvarsel i prøvetiden for arbejdsgiveren i 1964 var begrundet i rimelighedshensyn overfor funktionæren, og bortset fra redaktionelle ændringer skete der ingen ændringer i øvrigt i opsigelsesvarslerne.

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at der i forarbejderne til lovændringen i 1964 var holdepunkter for, at man ved formuleringen af prøvetidsbestemmelsen i funktionærlovens § 2, stk. 5 havde tilsigtet en ændring af den hidtidige lighed mellem funktionærens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsel i prøvetiden.Sø- og Handelsretten mente, at bestemmelsen i § 2, stk. 6 om gensidig forlængelse af opsigelsesvarslet efter sin placering synes at relatere sig til opsigelse uden for prøvetiden. Parterne var dermed ikke afskåret fra at indgå en aftale om et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden, hvorfor aftalen ikke kunne tilsidesættes efter funktionærlovens § 21. Funktionæren blev herefter dømt til at betale en erstatning svarende til en halv måneds løn, da det ikke fandtes bevist, at han havde tilbudt arbejdsgiveren at arbejde i yderligere 14 dage og der heller ikke i øvrigt forelå særlige omstændigheder, som kunne begrunde, at udgangspunktet om en erstatning svarende til en halv måneds løn skulle fraviges.

Når alene arbejdsgiveren blev pålagt et varsel ved lovændringen i 1964, og det skete ud fra et rimelighedshensyn over for funktionæren, er det ikke oplagt, at Sø- og Handelsrettens resultat er rigtigt. Ved aftale om et gensidigt 14 dages opsigelsesvarsel får funktionæren reelt sit opsigelsesvarsel forlænget, fordi der ikke i § 2, stk. 5 er angivet noget varsel ved opsigelse fra funktionærens side. En gensidig aftale om 14 dages varsel synes derfor alene at være til ugunst for funktionæren og dermed i strid med funktionærlovens § 21. Med hensyn til funktionærens erstatningspligt er resultatet af de af Sø- og Handelsretten anførte grunde formentlig rigtigt, naturligvis forudsat, at det lægges grund, at funktionæren gyldigt kunne påtage sig opsigelsesvarslet på 14 dage i prøvetiden. Sø- og Handelsrettens dom er afsagt den 25. april 2003 og efterfølgende anket til Højesteret.

 Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Mette Østergaard.