Viden skal deles

Nyt godtgørelsesniveau i ligebehandlingssager

To nye byretsafgørelser tyder på, at domstolene efter det af Højesteret fastlagte niveau i U 2002.2435/3 H nu er villige til at udmåle højere godtgørelser end tidligere.

I Højesteret blev der udmålt en godtgørelse på 6 måneders løn til en medarbejder, der var ansat i et 6 måneders barselsvikariat og på opsigelsestidspunktet havde arbejdet i knap 2 måneder.Den første dom er afsagt af Retten i Køge i en sag om opsigelse af en gravid medarbejder med knap 2 års anciennitet.Medarbejderen blev den 31. juli 2001 opsagt til fratræden den 31. oktober 2001. På opsigelsestidspunktet var medarbejderen omkring 3 måneder henne i sin graviditet, og hun fødte senere i januar 2002. Forud for opsigelsen havde medarbejderen været sygemeldt i ca. 1 måned, og det stod på opsigelsestidspunktet klart, at hun ikke ville være i stand til at arbejde frem til fødselstidspunktet på grund af graviditetsbetinget sygdom.

Opsigelsen var begrundet i omstrukturering, men retten fandt ikke, at arbejdsgiveren havde dokumenteret, at det var disse forhold og ikke det forventelige lange fravær i forbindelse med graviditet og barsel, der bevægede arbejdsgiveren til at opsige medarbejderen. Afskedigelsen stred således imod § 9 i ligebehandlingsloven og der blev efter lovens § 16, stk. 3, udmålt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. Retten lagde ved fastlæggelsen af godtgørelsen vægt på, at medarbejderen på opsigelsestidspunktet var 38 år, at hun ved afskedigelsen gennem 2 år på en fuldt tilfredsstillende måde havde bestridt sin stilling, at stillingen var hendes første efter afsluttet akademisk uddannelse, og at hun 1½ år senere endnu ikke havde fået nyt job. Overtrædelsen af ligebehandlingsloven havde således haft betydelige og forventelige negative følger for den gravide medarbejders karriereforløb.

Dommens resultat er bemærkelsesværdig, idet der sjældent ved så kort en anciennitet som 2 år bliver udmålt godtgørelser over 6 måneders løn. På den anden side synes det fuldstændig relevant at lægge vægt på de forhold, som byretten har fremhævet som begrundelse for godtgørelsens størrelse. Hertil kommer yderligere den lønbesparelse frem til barselsorlovens begyndelse, som arbejdsgiveren opnåede ved sin retsstridige adfærd.Det kan oplyses, at arbejdsgiveren har anket dommen til Østre Landsret alene for så vidt angår godtgørelsens størrelse. Arbejdsgiveren har for landsretten anerkendt at skulle betale en godtgørelse på 6 måneders løn, men ikke et højere beløb.

Den anden dom er fra Retten i Grindsted og vedrørte en funktionær, der blev opsagt under barselsorlov grundet manglende kvalifikationer og omstruktureringer. Funktionæren havde på opsigelsestidspunktet knap 4 års anciennitet.Retten fandt ikke, at arbejdsgiveren havde ført tilstrækkeligt bevis for, at opsigelsen ikke var helt eller delvist begrundet i funktionærens fravær på grund af graviditet, hvorfor også denne opsigelse var i strid med ligebehandlingslovens § 9. Under hensyn til ”funktionærens anciennitet og sagens omstændigheder i øvrigt” blev den tilkendte godtgørelse udmålt til 9 måneders løn.I modsætning til afgørelsen fra Retten i Køge forelå der ikke i afgørelsen fra Retten i Grindsted særlige omstændigheder, eksempelvis alder eller efterfølgende ledighed, der kunne tale for udmålelse af en højere godtgørelse end sædvanlig praksis.Når godtgørelsen alligevel fastsættes til 9 måneders løn er det således alene udtryk for, at funktionærens anciennitet berettigede hertil set i lyset af førnævnte Højesteretsdom.

Det kan oplyses, at sagen fra Grindsted ikke vil blive anket.Afgørelsen fra Retten i Køge er afsagt den 8. april 2003 og afgørelsen fra Retten i Grindsted er afsagt den 9. april 2003.

Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte advokat Tine Vuust eller advokat Trine Binett Jørgensen.