Viden skal deles

Opsigelse saglig på grund af videresendelse af e-mail med diskriminerende indhold

Østre Landsret har stadfæstet den meget omtalte dom vedrørende Haldor Topsøes opsigelse af en funktionær, der havde videresendt en e-mail, som - alt efter temperament - indeholdt enten en humoristisk eller diskriminerende efterligning af et ansøgningsskema fra Udlændingestyrelsen om opholdstilladelse i Danmark. Dommen er afsagt den 24. januar 2003.

Hos Haldor Topsøe var der udstedt retningslinier for medarbejdernes anvendelse af Internettet og e-mail, hvori det blandt andet var oplyst: "Etiske standarder: Internetadgangen skal benyttes til for virksomheden relevante søgninger, der ikke strider mod almindelige etiske standarder.Særligt må Internetadgangen ikke benyttes til besøg på hjemmesider, hvis indhold er af pornografisk, politisk ekstremistisk eller diskriminerende karakter, for så vidt angår race, køn, etnisk eller social oprindelse eller religion.På tilsvarende måde må der ikke afsendes e-mails med ovenstående indhold. Hvis der modtages e-mails af sådan indhold skal den omgående slettes, og afsenderen skal informeres om ikke at sende yderligere meddelelser med et sådan indhold. Tilsidesættelse af retningslinier: Overtrædelser af ovenstående retningslinier vil medføre advarsel eller afskedigelse af medarbejderen eller andre konsekvenser, som virksomheden måtte finde passende."

Funktionæren var bekendt med disse retningslinjer.Funktionæren havde modtaget ansøgningsskemaet via en intern e-mail og havde lagt ansøgningsskemaet over i et Word-dokument, og videresendt det til 2-4 kollegaer internt i virksomheden.Det blev under sagen oplyst, at Haldor Topsøe på baggrund af e-mailen - som af en anden end funktionæren blev videresendt eksternt - modtog en henvendelse fra Rigspolitiet, idet ansøgningsskemaet fremtrådte som udformet af Udlændingestyrelsen og indholdet blev karakteriseret som racistisk. Der blev dog ikke rejst sigtelse i sagen.Landsretten lagde til grund, at funktionærens redigering af dokumentet og videresendelse var en overtrædelse af virksomhedens retningslinjer for medarbejdernes etiske adfærd i relation til brug af Internettet og e-mail. To dommere lagde endvidere til grund, at det forhold, at dokumentet var videresendt af andre til en modtager uden for virksomheden, og at dokumentet fremstod med Haldor Topsøe som navngiven filejer, måtte være påregneligt for funktionæren.

Det var på den baggrund rimeligt at opsige medarbejderen for overtrædelsen af virksomhedens interne retningslinjer for etisk adfærd.En dommer ville tilkende funktionæren 4 måneders løn i godtgørelse i medfør af funktionærlovens § 2 b. Denne dommer lagde til grund, at funktionæren ikke havde videresendt e-mailen til eksterne modtagere, og at adfærden - på trods af firmaets interne retningslinjer - alene kunne berettige til en advarsel henset til medarbejderens anciennitet, som var mere end 19 år.Dommens resultat synes at indikere en relativ hård linje overfor medarbejdernes tilsidesættelse af etiske retningslinjer på arbejdspladsen. Under hensyn til at den pågældende medarbejder havde mere end 19 års anciennitet, at han på intet tidspunkt havde modtaget advarsler, at han havde modtaget e-mailen internt, videresendt den internt og var den eneste, som blev opsagt i denne forbindelse, forekommer resultatet at være tvivlsomt.

Ønsker du yderligere oplysninger, kan du kontakte advokat Arvid Andersen, advokat Martin Gräs Lind eller advokat Tine Vuust.