Viden skal deles

Tilsidesættelse af tilbagekøbsklausul vedrørende medarbejderaktier

Sø- og Handelsretten har taget stilling til, om et selskab kan gøre en bestemmelse om tilbagekøb af en medarbejders aktier gældende, når funktionæren forlader virksomheden.

Funktionæren tegnede under sit ansættelsesforhold aktier i selskabet. Aktieordningen indeholdt blandt andet en klausul om, at selskabet havde ret til at kræve aktierne tilbage til den oprindelige købskurs med et tillæg på en rente på 10%, såfremt medarbejderen forlod virksomheden inden 3 år. Funktionæren blev opsagt, og i den forbindelse blev hun anmodet om at tilbagesælge aktierne til selskabet.

Sø- og Handelsretten lagde til grund, at aktiebesiddelsen ikke var udtryk for en vederlæggelse af medarbejderen, der kunne sidestilles med en ydelse omfattet af funktionærlovens § 17 a.Tilbagekøbsklausulen blev derfor ikke tilsidesat i medfør af funktionærlovens § 17 a.Imidlertid lagde Sø- og Handelsretten til grund, at tilbagekøbsklausulen gav selskabet en ensidig ret, som udelukkende var fastsat i selskabets interesse, og som selskabet kunne gøre brug af uanset selskabets økonomiske situation eller aktiernes værdi på tilbagekøbstidspunktet. På denne baggrund var det urimeligt at gøre klausulen gældende, navnlig i en situation hvor den ansatte afskediges uden at give rimelig anledning dertil og uden at have haft indflydelse på ansættelsesforholdets varighed. Tilbagekøbsklausulen blev derfor tilsidesat i medfør af aftalelovens § 36.Sø- og Handelsrettens dom er afsagt den 21. februar 2003.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte advokat Arvid Andersen.