Viden skal deles

To lærere frifundet for vold mod elev

Retten i Fredericia frifandt to lærere på en døveskole, som var tiltalt for vold efter at have fastholdt en elev og sat tape over dennes mund.

Sagens omstændigheder
De to lærere havde fastholdt en elev, da eleven var meget urolig. Eleven slog og sparkede ukontrolleret samt skreg kontinuerligt.

De to lærere forsøgte at berolige den døve elev ved at kommunikere med ham på tegnsprog. Eleven fortsatte sin urolige og voldsomme adfærd, og det var derfor nødvendigt at fastholde ham, da han var til fare for sig selv og sine omgivelser.

Den ene lærer forsøgte gentagne gange forgæves at få eleven til at ophøre med at skrige. Begge lærere vidste af erfaring, at eleven ikke ville falde til ro af sig selv, men at der var brug for en eller anden form for afledning. Læreren fortalte derfor eleven, at hvis han ikke stoppede med at skrige, ville han få tape for munden.

Da eleven fortsat skreg og var meget urolig, valgte læreren at sætte konsekvens bag sine ord og hentede derfor en rulle tape. Derefter satte han to stykker tape på kryds for elevens mund. Denne handling fik eleven til at falde til ro, og læreren fjernede hurtigt tapen igen.

Flere personer – heriblandt tre kollegaer til de to tiltalte samt to lærere fra en anden døveskole – overværede i et eller andet omfang episoden, der foregik på skolens gangareal. Ingen af disse fandt anledning til at gribe ind. Der var balndt vidnerne divergerende opfattelser af elevens tilstand under episoden, samt hvordan og hvor meget tape, der blev placeret over elevens mund.

De to lærere fra den anden døveskole indberettede 14 dage senere episoden, hvilket førte til politianmeldelse.

Byrettens dom
Schebye Jacobsen repræsenterede de to tiltalte lærere under straffesagen, hvor der var rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 244 om simpel vold. Byretten frifandt de to lærere for vold, da to af rettens medlemmer ikke fandt grundlag for at henføre forholdet under § 244.

Byretten lagde i den forbindelse til grund,

at den ene lærer fastholdt eleven,

at den anden lærer anbragte to stykker tape i et kryds over elevens mund,

at elevens mundvige var frie, og at han kunne trække vejret, imens han havde tape for munden, og

at tapen sad på elevens mund i omkring et minut.

Et af rettens medlemmer fandt, at lærerne var skyldige i overtrædelse af straffelovens § 244.

Dommen er, som det fremgår, konkret begrundet. Retten fandt, at de to lærers adfærd faldt under den bagatelgrænse, der er for, at et forhold anses for at være strafbar vold.

Selvom retten var kommet frem til, at handlingen objektivt var omfattet af straffelovens voldsbegreb, er det imidlertid heller ikke ensbetydende med, at der ville være sket domfældelse. 

Lærers anvendelse af fysisk magt over for elever – herunder fastholdelse - er reguleret af en særlig bekendtgørelse om ”opretholdelse af god ro og orden i folkeskolen”. Heraf fremgår blandt andet, at det er tilladt at anvende fysisk magt, hvis en elev udviser en adfærd, der er til fare for andre eller eleven selv.

Det må således antages, at der eksisterer et ”legalt” råderum for magtanvendelse i blandt andet folkeskoler. 

Falder en konkret adfærd uden for dette råderum, er det tvivlsomt, om der er adgang til at straffe - eksempelvis en lærer - efter straffeloven. Ifølge en tilkendegivelse fra Justitsministeriet fra 1965 vil sanktionen i et sådant tilfælde snarere være en disciplinær straf end en strafferetlig forfølgelse af læreren.

Dommen er afsagt af Byretten i Fredericia den 1. oktober 2003.

Ønsker du yderligere information om sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Trine Binett Jørgensen.

Dommen kan rekvireres hos advokatsekretær Connie Vejlin.