Viden skal deles

Ændring af ferieloven

Den 1. januar 2004 trådte den seneste ændring af ferieloven i kraft.Ændringerne indebærer blandt andet, at uhævede feriepenge i større omfang end tidligere kan udbetales ved ferieårets afslutning. Muligheden for at indgå aftaler om overførsel af ferie for lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst, er forbedret, og forældelsesfristen for feriepenge er ændret i lønmodtagernes favør. 

 

Loven indeholder endvidere nogle mindre præciseringer og ændringer af forskellige bestemmelser.Formål 

 

Formålet med ændringen af ferieloven er primært at sikre, at uhævede feriepenge i højere grad tilfalder den enkelte lønmodtager frem for staten. 

 

Udgangspunktet var tidligere, at en lønmodtager alene kunne få udbetalt feriepenge, hvis ferien rent faktisk var afholdt. 

 

Rådets direktiv om visse aspekter i forbindelse med arbejdstiden (93/104/EF) sikrer en lønmodtager ret til minimum 4 ugers betalt ferie om året og forhindrer samtidig, at en lønmodtager får feriepenge udbetalt i stedet for at holde ferien. 

 

Dette overordnede princip om, at afholdelse af ferie ikke kan erstattes med en kontant udbetaling videreføres ved ændringen af ferieloven dog således, at dette princip ikke gælder for den 5. ferieuge, som en lønmodtager har ret til. 

 

Fremover er det altså ikke et krav, at en lønmodtager har holdt den 5. uges ferie, for at lønmodtageren kan få udbetalt uhævede feriegodtgørelse, feriepenge eller lignende for denne ferieuge. 

 

Er der tale om uhævet feriegodtgørelse, der er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved udløbet af ferieåret, er udbetalingen af feriegodtgørelsen til lønmodtageren ikke betinget af, at ferien er afholdt, eller at feriegodtgørelsen vedrører den 5. ferieuge. 

 

Disse ændringer har givet anledning til betænkelighed fra lønmodtagerorganisationernes side, idet de kan indebære, at de ansatte presses til ikke at afvikle den optjente ferie i fuldt omfang. Dette pres kan både komme fra en arbejdsgiver i et bestående ansættelsesforhold og fra en potentiel ny arbejdsgiver i en ansættelsessitution. 

 

Udbetaling af uhævede feriepenge 

 

Der er blevet indsat to nye bestemmelser i ferieloven, som regulerer adgangen til udbetaling af uhævede feriepenge - §§ 34 a og b. 

 

Det er en overordnet betingelse for udbetaling af uhævet feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, at beløbet enten vedrører feriegodtgørelse, der er optjent i et ansættelsesforhold, der er ophørt, eller ferie ud over 20 feriedage. 

 

Beløb på kr. 1.500,00 eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, der ikke er hævet eller udbetalt inden udløbet af ferieåret, udbetales som udgangspunkt automatisk til lønmodtageren af arbejdsgiveren, FerieKonto eller feriekortudsteder. 

 

Er der tale om uhævet feriegodtgørelse på mindre end kr. 3.000,00, og er ferien afholdt, så kan beløbet  udbetales til lønmodtageren, såfremt lønmodtageren har anmodet om det, jf. ferielovens § 34 b, stk. 1. 

 

Derudover kan uhævet feriegodtgørelse, ikke udbetalt løn under ferie eller ferietillæg uanset beløbets størrelse udbetales efter anmodning fra lønmodtageren, jf. ferielovens § 34 b stk. 2 og 3.   

 

Anmodning om udbetaling af beløb på over kr. 1.500,00 skal være fremsat skriftlig af lønmodtageren inden den 30. september efter ferieårets udløb, jf. ferielovens § 34 b, stk. 5, idet lønmodtageren ellers fortaber retten til udbetaling af pengene.  

 

De nye regler om udbetaling af uhævede feriepenge indebærer samtidig, at adgangen til at få disse beløb udbetalt forenkles. Tidligere forudsatte udbetaling af uhævede feriepenge, at lønmodtageren rettede henvendelse til direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen, jf. den nu ophævede § 38, stk. 2. Efter ændringen skal anmodningen sendes til arbejdsgiveren, FerieKonto eller den der i henhold til kollektiv overenskomst administrerer feriegodtgørelsen.  

 

Forældelsesfristen 

 

Forældelsesfristen i ferielovens § 35 er ændret således, at krav på feriepenge skal være rejst overfor arbejdsgiveren senest den 30. september i stedet for den 15. maj efter ferieårets udløb.  

 

Samtidig er datoen for at søge kravet gennemført ved retssag eller lignende, ændret fra den 10. juli til den 30. november efter ferieårets udløb. 

 

Aftale om overførsel af ferie 

 

Ferielovens § 19 regulerer adgangen til ved aftale at overføre optjent ferie til det følgende ferieår. 

 

Ved lovændringen ophæves ferielovens § 19, stk. 5 og 6, der regulerede adgangen til at indgå aftale om overførsel af ferie for lønmodtagere, der ikke er omfattet af en overenskomst. Der er i stedet blevet indsat  et nyt stk. 5, hvorefter denne gruppe lønmodtagere frit kan indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af den 5. ferieuge til det følgende ferieår. 

 

Adgangen til at indgå aftaler om overførsel af ferie reguleres således ikke længere af den overenskomst, der findes på det pågældende faglige område, eller af den overenskomst parterne, i tilfælde af en sådan ikke findes, vælger at lægge til grund for aftalen. Ikrafttræden 

 

Ændringerne af ferieloven fremgår af lov nr. 1200 af 27. december 2003. 

 

Ændringerne trådte i kraft den 1. januar 2004. Reglerne om forældelse og udbetaling af uhævede feriepenge mv. har dog virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december 2001.<//span>