Viden skal deles

Afskedigelse bedømt efter ligebehandlingslovens regler om delt bevisbyrde

En beslutning om opsigelse af en kvindelig medarbejder truffet efter denne havde genoptaget sit arbejde efter barselsorlov var i strid med ligebehandlingslovens § 9. 

 

Dette fremgår af en ny dom fra Østre Landsret, hvor Schebye Jacobsen repræsenterede Teknisk Landsforbund, der havde anlagt sagen på vegne af et medlem. 

 

Sagen omstændigheder 

 

En teknisk assistent blev sygemeldt under graviditet, hvorefter arbejdsgiveren fastansatte en ny medarbejder, der blandt andet overtog assistentens arbejdsopgaver.  

 

Efter afvikling af barselsorlov vendte assistenten tilbage til arbejdspladsen, hvor hun arbejdede med nogle af sine hidtidige arbejdsopgaver, indtil hun efter 2 måneder blev sagt op på grund af arbejdsmangel.  

 

Arbejdsgiveren traf beslutningen om opsigelsen efter assistentens tilbagekomst til arbejdspladsen. 

 

Landsrettens afgørelse 

 

Under anvendelse af den delte bevisbyrde i ligebehandlingslovens § 16a, fandt Østre Landsret, at disse omstændigheder gav anledning til at formode, at der var udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling over for assistenten. Herefter påhvilede det arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket ved opsigelsen.  

 

Arbejdsgiveren kunne ikke løfte denne bevisbyrde. Under hensyn til assistentens anciennitet på 4 år og 11 måneder udmålte landsretten herefter en godtgørelse svarende til 9 måneders løn. 

 

Schebye Jacobsens bemærkninger 

 

Dommen illustrerer, at den delte bevisbyrde i ligebehandlingslovens § 16a gør det muligt at føre sager om krænkelse af ligebehandlingsprincippet, selv om afskedigelsen sker et stykke tid efter, at medarbejderen er vendt tilbage til arbejdet. 

 

Samtidig er dommen endnu et eksempel på, at godtgørelsesniveauet i ligebehandlingssagerne generelt synes hævet efter højesterets dom i U2002.2435. 

 

Østre Landsrets dom er afsagt den 5. april 2004. 

 

Spørgsmål til dommen kan rettes til advokat Bo Lauritzen

Dommen kan rekvireres hos Henriette Svankjær