Viden skal deles

Aftale om ansættelsesområder for tjenestemænd fortolket i overenstemmelse med mangeårig praksis

Tjenestemandsretten har afsagt dom i en sag mellem en Akademikernes Centralorganisation (AC) og Finansministeriet om forståelse af en aftale indgået mellem parterne. 

 

Schebye Jacobsen repræsenterede AC under sagen. 

 

Sagens omstændigheder 

 

Tvisten udsprang af en konkret sag, hvor ansættelsesområdet for en tjenestemandsansat afde­lingschef var defineret som ”Boligministeriet med tilhø­rende institu­tioner og samtlige andre ministeriers departemen­ter”. Dette var i overensstemmelse med aftalen mellem de pågældende centralorganisationer og Finansministeriet om ansættelsesområder inden for staten.  

 

I forbindelse med nedlæggelsen af Boligministeriet blev en del af forretningerne overført til Erhvervs- og Boligstyrelsen under Økonomi- og Erhvervsministeriet. Tjenestemanden blev i den forbindelse pålagt at overtage en stilling i  Erhvervs- og Boligstyrelsen i medfør af tjenestemandslovens § 12. Her skulle tjenestemanden til dels varetage de samme arbejdsopgaver og lovområder. Tjenestemanden mente sig ikke forpligtet til at overtage stillingen, da den lå uden for ansættelsesområdet.  

 

Sagen var anledning til, at der opstod tvist mellem AC og Finansministeriet om forståelsen af aftalen om ansættelsesområder. Herefter var ansættelsesområdet vedkommende ministerium med tilhørende institutioner, og for administrative tjenestemænd med tjenestested i hovedstadsområdet tillige samtlige andre ministeriers departementer.  

 

Tjenestemandsrettens afgørelse 

 

Tjenestemandsretten fandt ikke, at parternes aftale om ansættelsesområder tog stilling til ændringer af ansættelsesområdet ved ressortomlægninger.  

 

Da der siden aftalens indgåelse havde været gennemført et betydeligt antal ressortomlægninger, hvor medarbejdernes ansættelsesområde blot var blevet udvidet med den styrelse eller institution, hvortil opgaverne var overført uden, at denne praksis havde været anfægtet af de organisationer, der var part i aftalen, fandt retten, at aftalen måtte forstås i overensstemmelse hermed. 

 

Tjenestemandsrettens dom er afsagt den 19. januar 2004. 

 

Spørgsmål vedrørende sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen 

 

Afgørelsen kan rekvireres hos Tina Rose Rasmussen