Viden skal deles

Anciennitetshensyn ved afskedigelser indenfor det offentlige

En ny faglig voldgiftskendelse har fastslået, at offentligt ansatte med høj anciennitet ikke nyder samme beskyttelse mod opsigelse, som den der følger af Afskedigelsesnævnets praksis på LO/DA’s område. 

Sagen verserede mellem HK/Stat og Finansministeriet, Personalestyrelsen for Arbejdsformidlingen Frederiksborg Amt og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Sagens omstændigheder

Afgørelsen er i princippet en opfølgning på den kendelse, der blev afsagt den 24.oktober 2002 og som er omtalt i nyhedsbrev af 31. oktober 2002. Ved denne kendelse blev det fastslået, at den praksis, der har ført til aftalen mellem LO og DA om særlige hensyn til medarbejdere med mere end 25 års anciennitet ikke gælder indenfor den offentlige forvaltning.

Spørgsmålet ønskedes afprøvet på ny denne gang med deltagelse af tre højesteretsdommere som opmænd.

Den enstemmige afgørelse slår på ny fast, at en offentlig arbejdsgiver ved udøvelsen af skønnet over, hvem af flere mulige medarbejdere, der skal afskediges, er forpligtet til også at inddrage sociale beskyttelseshensyn, herunder også anciennitetsmæssige hensyn. 

Der kan imidlertid ikke opstilles en generel regel om, at hensynet til medarbejdere med lang anciennitet skal tillægges afgørende vægt frem for andre nødvendige hensyn, og der kan heller ikke opstilles en regel om, at arbejdsgiveren skal løfte bevisbyrden for, at man ikke i stedet kunne have opsagt medarbejdere med betydeligt kortere anciennitet. Ved udvælgelsen af de medarbejdere, som det som følge af lønsumsbesparelse er nødvendigt at afskedige, skal hensynet til lang anciennitet dog indgå i afgørelsesgrundlaget sammen med andre saglige hensyn.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Det kan nu lægges til grund, at der gælder en dårligere beskyttelse for ældre medarbejdere med lang anciennitet indenfor statens område end det, der er tilfældet på det private arbejdsmarked. Anciennitet er således ikke et selvstændigt tungtvejende hensyn, der bl.a. har indflydelse på bevisbyrdefordelingen, men alene et hensyn som indgår på lige fod med de øvrige saglige kriterier, som en offentlig arbejdsgiver skal anvende ved vurderingen af, hvem der ved besparelser bedst kan undværes.

Kendelsen er afsagt den 8. december 2004 og kan rekvireres hos advokatsekretær Helle Hebsgaard

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen