Viden skal deles

Chefredaktør anset for omfattet af lønprivilegiet

Sø- og Handelsretten har anset et krav på løn og erstatning fra en chefredaktør for omfattet af lønprivilegiet efter konkurslovens § 95, stk. 1. 

Sagen var anlagt af chefredaktørens faglige organisation, der under sagen blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder
I forbindelse med at et større dansk dagblad gik ned stiftede en kreds af tidligere medarbejdere et selskab, der skulle udgive en avis. En af stifterne blev ansat som direktør og anmeldt som sådan over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 

Chefredaktøren, der blev hentet fra et velrenommeret ugebrev, hvor han havde været ansat i en længere årrække, fik ansvar for avisens redaktionelle indhold og skulle sammen med selskabets direktør ansætte den journalistiske stab på avisen. 

I redaktionelle spørgsmål refererede chefredaktøren direkte til bestyrelsen. Chefredaktøren var ikke medlem af bestyrelsen, men deltog i bestyrelsesmøderne.

Avisen kom efterfølgende i økonomiske problemer. I den forbindelse blev spareforslag, rekonstruktionsplaner mv. drøftet med blandt andet chefredaktøren. 

Senere gik avisen konkurs, og chefredaktøren anmeldte i den forbindelse et krav på løn og erstatning over for Lønmodtagernes Garantifond, der imidlertid afviste at yde betaling under henvisning til, at chefredaktøren ikke havde været ansat i et tjenesteforhold og havde deltaget i bestyrelsesmøderne. Lønmodtagernes Garantifond henviste samtidig chefredaktøren til at få kravet prøvet i boet, der var af samme opfattelse som fonden.

Sø- og Handelsrettens dom
Dommen slår fast, at den direkte reference til bestyrelsen alene angik faglige spørgsmål, og den redaktionelle styring af avisen. Da chefredaktøren i øvrigt var underlagt direktøren, var kravet omfattet af konkurslovens § 95.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Almindeligvis vil direkte reference til bestyrelsen indebære, at den pågældende ikke er ansat i et tjenesteforhold og derfor ikke har privilegium for sit tilgodehavende i arbejdsgiverselskabets konkursbo. 

Chefredaktører skal af hensyn til den redaktionelle frihed ofte referere direkte til bestyrelsen i redaktionelle spørgsmål. Der har derfor været tvivl om, hvorvidt disse kan anses for ansat i en tjenestestilling som omhandlet i konkurslovens § 95, stk. 1. Med dommen har Sø- og Handelsretten lagt vægt på, at chefredaktøren, bortset fra det redaktionelle, indgår i et traditionelt over/underordnelsesforhold som lønmodtager og har ladet dette være udslagsgivende for behandlingen af kravet.

Dommen er afsagt af Sø- og Handelsretten den 17. juni 2004.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Bo Lauritzen 

Dommen kan rekvireres hos Henriette Svankjær