Viden skal deles

Faglig organisation klageberettiget efter byggeloven

Vestre Landsret har i en principiel sag givet Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) klageret i forhold til kommunale afgørelser om byggeri af institutioner, hvor der beskæftiges pædagoger, selv om klagen ikke indgives på vegne af enkeltmedlemmer.

Sagens omstændigheder
Sagen – hvor Schebye Jacobsen repræsenterede forbundet – vedrørte udvidelsen af en eksisterende fritidsklub, hvor en række af forbundets medlemmer arbejdede.

BUPL - der ifølge sine vedtægter skal varetage sikkerheds- og miljøforhold på medlemmernes arbejdspladser - gennemgår løbende kommunale byggesager vedrørende institutioner, hvor foreningens medlemmer er beskæftiget eller forventes at blive beskæftiget. Forbundet påklager i den forbindelse eventuel manglende byggesagsbehandling og usaglige dispensationer fra bygningsreglementet til det pågældende statsamt. 

Ringkjøbing Statsamt traf imidlertid i en konkret byggesag afgørelse om, at BUPL ikke var klageberettiget. Denne afgørelse blev indbragt for landsretten.

Landsrettens afgørelse
Efter byggelovens § 23 er personer med individuel, væsentlig interesse i en sags udfald klageberettigede.

Landsrettens flertal lagde til grund, at BUPL havde medlemmer beskæftiget i institutionen omfattet af det pågældende byggeri og at de hensyn, som blev varetaget for disse medlemmer, opfyldte kravene i byggelovens § 23, stk. 3. Herefter var organisationen klageberettiget.

Landsrettens mindretal fandt, at kun en meget lille del af BUPL’s medlemmer kunne anses for at have en direkte og individuel interesse i byggesagen samt, at hensynet til disse i øvrigt kunne varetages gennem arbejdsmiljølovgivningen. Mindretallet fandt derfor ikke, at organisationen var klageberettiget.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Dommen viser, at en faglig organisation kan være klageberettiget i forhold til forvaltningsretlige afgørelser, som er af væsentlig betydning for medlemmerne, selv om organisationen ikke optræder som repræsentant for enkeltmedlemmer. 

Dommen er afsagt den 17. februar 2004.

Ønsker du yderligere oplysninger om sagen kan du kontakte advokat Bo Lauritzen

ommen kan rekvireres hos advokatsekretær Henriette Svankjær