Viden skal deles

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven på 12 måneders løn

Østre Landsret har tilkendt 12 måneders løn i godtgørelse efter ligebehandlingsloven, selvom lønmodtageren på fratrædelsestidspunktet alene havde en anciennitet på 2 år og 3 måneder.

Afgørelsen er i første omgang alene en mundtlig tilkendegivelse fra landsretten om, at ville stadfæste byrettens afgørelse om godtgørelse for afskedigelse i strid med ligebehandlingsloven svarende til 12 måneders løn. 

 

Landsretten vil – på arbejdsgiversidens opfordring - afsige dom i sagen den 26. august 2004.

Sagens omstændigheder

Schebye Jacobsen har i sagen repræsenteret lønmodtageren og har tidligere omtalt byretsdommen i nyhedsbrev af 6. maj 2003.

Byretten lagde ved fastlæggelsen af godtgørelsen vægt på, at overtrædelsen af ligebehandlingsloven havde haft betydelige og forventelige negative følger for den gravide medarbejders karriereforløb.

Medarbejderen - der var 38 år - havde på afskedigelsestidspunktet bestridt sin stilling gennem 2 år på en fuldt tilfredsstillende måde. Stillingen var hendes første efter afsluttet akademisk uddannelse, og hun havde 1½ år senere endnu ikke fået et nyt job.

Landsrettens afgørelse

Landsretten skulle alene bedømme spørgsmålet om godtgørelsens størrelse, idet arbejdsgiveren efter byrettens afgørelse erkendte, at opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven, og at han derfor skulle betale en godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Østre Landsret tilkendegav imidlertid efter domsforhandlingen, at den indankede dom ville blive stadfæstet.

Udover de af byretten anførte grunde fremhævede landsretten endvidere i den mundtlige tilkendegivelse, at Højesterets dom, refereret i U 2002.2435/3H, hvorefter en kvindelig funktionær fik 6 måneders godtgørelse for en afskedigelse efter få måneders ansættelse i et barselsvikariat, måtte anses for at fastlægge et minimumsniveau for de helt korte ansættelser.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Landsrettens afgørelse er endnu et tegn på, at domstolene efter ovennævnte Højesterets dom nu er villige til at udmåle højere godtgørelse end tidligere og opfatter 6 måneders godtgørelse som et absolut minimumsniveau. En anciennitet på 2 år og 3 måneder skulle derfor under alle omstændigheder udløse en højere godtgørelse end 6 måneders løn.

Når godtgørelsen i den konkrete sag blev fastsat til et beløb svarende til 12 måneders løn er det udtryk for, at man udover ancienniteten også har lagt væsentlig vægt på sagens øvrige omstændigheder, såsom (manglende) saglighed, alder og efterfølgende ledighed, hvilket også er i overensstemmelse med såvel forarbejder som praksis på området.

Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte advokat Tine Vuust.