Viden skal deles

Godtgørelse for opsigelse begrundet i afslutning af uddannelse

Vestre Landsret har netop afsagt dom om, at funktionærer, som bliver opsagt alene på grund af afslutningen af deres uddannelse, kan tildeles en godtgørelse efter funktionærlovens § 2b. 

Under sagen repræsenterede Schebye Jacobsen de to funktionærer på vegne af HK.

Sagens omstændigheder
Sagen drejede sig om 2 funktionærer, der var ansat som ungarbejdere på en servicestation. 

Af ansættelseskontrakterne fremgik, at arbejdsgiveren skulle orienteres, når funktionærerne afsluttede den uddannelse, de gennemførte ved siden af ansættelsesforholdet. Der stod imidlertid ikke noget om, at funktionærerne ville blive opsagt efter endt uddannelse eller, at de kunne forvente at blive opsagt, når de orienterede om afslutningen af deres uddannelse. Det fremgik heller ikke af den overenskomst, der regulerede ansættelsesforholdet, at ansættelsesforholdet var tidsbegrænset.

Under sagenblev det af arbejdsgiveren gjort gældende, at det var en forudsætning for ansættelse af sådanne ungarbejdere, at ansættelsesforholdet ikke skulle fortsætte efter afslutning af f.eks. en HH-uddannelse, da overenskomsten foreskrev enhøjere timesats for sådanne funktionærer. 

Dervar mellem parterne enighed om, at den ugentlige lønstigning på den pågældende tankstation - såfremt 2 ud af 8 unge med en arbejdstid på gennemsnitlig 15 timer om ugen fortsatte ansættelsesforholdet efter færdiggørelsen af deres uddannelse - kun ville udgøre 2,36% af det samlede lønbudget. For den ene funktionærs side ville forskellen udgøre månedligt kr. 799,84 og for den anden funktionærs side kr. 911,29 månedligt. 

Landsrettens afgørelse
Vestre Landsret, der stadfæstede byrettens afgørelse, lagde vægt på, at de forudsætninger, som arbejdsgiveren påberåbte sig, hverken var kommet til udtryk i ansættelseskontrakterne eller i overenskomsten således, at de ansatte havde mulighed for at gøre sig bekendt hermed.

En opsigelse begrundet heri var derfor ikke rimeligt begrundet, og de to funktionærer blev tilkendt en godtgørelse på 1½ måneds løn efter funktionærlovens § 2 b.

Herudover tilkendte landsretten de 2 funktionærer en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven på hver kr. 10.000,00. Baggrunden herfor var , at de begrænsninger, som arbejdsgiveren mente gjaldt i ansættelsesforholdet, ikke fremgik af ansættelsesbeviserne, ligesom en angivelse af, at den ugentlige arbejdstid var under 15 timer, ikke var tilstrækkelig underretning efter ansættelsesbevislovens§ 2, stk. 2, nr. 9.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Dommen er principiel på den måde, at afslutningen af en uddannelse ikke i sig selv er tilstrækkelig begrundelse for en rimelig opsigelse efter funktionærlovens § 2b, når funktionærerne ikke hverken i ansættelseskontrakten eller overenskomsten er gjort bekendt med arbejdsgiverens interne forudsætning om opsigelse afungarbejderne efter endt uddannelse.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 26. august 2004.

Ønsker du yderligere informationer om sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Martin Gräs Lind  

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Helle Hebsgaard