Viden skal deles

Højesterets dom i Intel-sagen

Højesteret har stadfæstet Sø- og Handelsrettens dom i sagen, der tidligere er omtalt på vores hjemmeside i nyhedsbrev af 29. september 2003. 

Højesteret slår indledningsvis fast, at funktionærerne kan rette deres krav mod arbejdsgiverselskabet Intel Denmark ApS, selv om aktieoptionerne formelt er tildelt i selskabets amerikanske moderselskab Intel Corp. Inc.

Ligeledes slår Højesteret fast, at vilkåret om, at aktieoptionerne bortfalder i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør, var tilstrækkeligt fremhævet over for funktionærerne, og derfor må anses for aftalt mellem parterne. 

Højesteret anser imidlertid aktieoptionerne for en del af den aftalte aflønning og derfor som omfattet af funktionærlovens § 17a. Yderligere fastslår Højesteret, at aktieoptionerne må anses for erhvervet på tildelingstidspunktet uanset, om aktieoptionerne er tildelt på baggrund af den arbejdspræstation, medarbejderen allerede har præsteret, eller er tildelt fremadrettet for at fastholde medarbejderen i virksomheden. Da vilkåret om aktieoptionernes bortfald strider mod analogien i den ufravigelige regel i funktionærlovens § 17a, jfr. § 21, tilsidesætter Højesteret bortfaldsvilkåret som ugyldigt.

Konklusionen er således, at funktionærerne bevarer retten til at udnytte aktieoptionerne på de oprindelige tildelingsvilkår.

Dommen tager ikke stilling til, om lønmodtagerne er berettiget til feriegodtgørelse af aktieoptionerne, da denne del af sagen var frafaldet.

Schebye Jacobsens kommentarer
Højesteretsdommen fastslår det princip, at aktieoptioner, uanset begrundelsen for tildelingen, er endeligt erhvervet af lønmodtagerne på tildelingstidspunktet. Aktieoptionerne udgør derfor ikke et vederlag, der erhverves efter fratrædelsestidspunktet. Det er derfor ikke funktionærlovens § 17a direkte men en analogi af bestemmelsen, der begrunder afgørelsens resultat. 

Spørgsmålet om direkte anvendelse af funktionærlovens § 17a, og retten til et forholdsmæssigt antal aktieoptioner beregnet efter denne bestemmelse, er derfor næppe længere relevant. Reglen er nu, at medarbejderne uanset tildelingsbegrundelsen har ret til at beholde samtlige aktieoptioner, når ansættelsesforholdet fratrædes forudsat, at aktieoptionerne som i Intel-sagen kan anses for tildelt som led i aflønningen. 

Højesterets dom er afsagt tirsdag den 23. november 2004.

Schebye Jacobsen vil gennemgå konsekvenserne af dommen på et ekstraordinært gåhjem møde i København inden årets udgang. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Arvid Andersen eller advokat Bo Lauritzen

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Henriette Svankjær