Viden skal deles

Kompensation på kr. 100.000 for mangelfuld partshøring

Vestre Landsret har i en ny afgørelse udmålt en kompensation i medfør af forvaltningslovens § 19 for mangelfuld partshøring i forbindelse med afskedigelser på grund af pålagte besparelser.  

Sagen blev ført af DJØF på vegne et medlem.

Sagens omstændigheder 
Arbejdsformidlingen Århus (AF Region Århus) blev primo 2002 mødt med et krav om gennemførelse af en besparelsesrunde. 

Kriterierne for de afskedigelser, der herefter var nødvendige blev beskrevet således:

·Ansvarlighed i forhold til opgaveløsningen

·Selvstændige initiativer i forhold til opgaveløsningen

·Faglig fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen

·Kvalitet i forhold til opgaveløsningen

·Stabilitet i forhold til opgaveløsningen

·Effektivitet i forhold til opgaveløsningen

Lønmodtageren modtog en sindetskrivelse den 26. februar 2002. Som begrundelse for, at ledelsen havde udpeget netop ham, anførtes det blandt andet, at

du udviser en mindre grad af personlig fleksibilitet i forhold til opgaveløsningen”.

Lønmodtageren bad både under en samtale og flere gange efterfølgende skriftligt om en uddybende begrundelse for den påtænkte afskedigelse og anførte bl.a., at han på grund af høringsskrivelsens generelle indhold ikke havde mulighed for at udtale sig på en kvalificeret måde.

AF Region Århus meddelte herefter, at man på baggrund af lønmodtagerens ”høringssvar” havde foretaget en fornyet vurdering af sagen og fastholdt i øvrigt begrundelsen for opsigelsen.

Sagens afgørelse
Byretten lagde til grund, at såvel den almindelige partshøringsforpligtelse efter forvaltningslovens § 19, som den udvidede, ulovbestemte partshøringsforpligtelse fandt anvendelse i sagen. Fravælgelsen af det nødvendige antal medarbejdere var således sket ud fra en fastlæggelse af de pågældende medarbejderes personlige egenskaber af samme betydning, som hvis temaet var blevet taget op i en disciplinær sag. 

Byretten tilkendte herefter lønmodtageren en godtgørelse på kr. 100.000.

Sideløbende med det civile søgsmål om overtrædelse af partshøringsforpligtelsen havde lønmodtageren anlagt en faglig voldgiftssag til pådømmelse af opsigelsens saglighed. I en opmandskendelse af 17. september 2003 blev AF Region Århus frifundet. Det hedder i begrundelsen blandt andet, at

Usaglige hensyn ses ikke at have spillet nogen rolle ved klagers opsigelse, og det skøn, som indklagede har udøvet, ikke mindst i den givne situation, ligger klart indenfor de beføjelser, som det tilkommer en arbejdsgiver at udøve”.

For landsretten frafaldt lønmodtageren synspunktet om, at denulovbestemte, udvidede partshøringsforpligtelse var gældende ved siden af partshøringsreglerne i forvaltningslovens § 19. 

Det fremgik af forklaringerne under såvel den faglige voldgift som den civile retssag, at den reelle baggrund for opsigelsen af lønmodtageren var, at han efter AF Region Århus’ opfattelse havde et ”uheldigt personligt image”, ”adfærdsproblemer”, og at han ikke blev opfattet som en ”positiv medspiller”. 

Landsretten lagde herefter til grund, at partshøringen af lønmodtageren ikke afspejlede disse forhold, som han derfor af gode grunde ikke havde mulighed for at forholde sig til. 

Partshøringsforpligtelsen efter forvaltningslovens § 19 må ifølge landsretten forudsætte, at den enkelte medarbejder høres om det, der må antages at have været den rette begrundelse for afskedigelsen, og AF Region Århus fandtes herefter ikke at have overholdt partshøringsforpligtelsen. 

Da der herved var skabt en usikkerhed om rigtigheden af AF Region Århus’ beslutning, og da det ikke kunne udelukkes, at beslutningen var blevet en anden, såfremt partshøringen var blevet gennemført korrekt, tilkendtes der lønmodtageren en kompensation. Under hensyn til den foreliggende mangel ved behandlingen af afskedigelsessagen, ansættelsens varighed (5 år) og lønniveauet (kr. 38.000,00 månedligt) blev denne skønsmæssigt fastsat til kr. 100.000.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Dommen er bemærkelsesværdig derved, at arbejdsgiveren (arbejdsformidlingen), afskedigelsesgrundlaget (pålagte besparelser) og udvælgelseskriterierne for, hvem der skulle afskediges, var identisk med sagen U 2004.1203 Ø. 

Her blev arbejdsformidlingen i Frederiksborg Amt frifundet for overtrædelse af forvaltningslovens § 19. Dette skete ved, at man - uagtet man havde anvendt begrundelsen ”en mindre grad af faglig og personlig fleksibilitet” og uagtet, at Østre Landsret lagde til grund, at lønmodtageren i den sag 3 gange havde anmodet om en nærmere begrundelse for udvælgelsen, uden at indholdet i høringsskrivelsen blev uddybet - alligevel nåede frem til, at partshøringen opfyldte de krav, man kunne stille i relation hertil i forbindelse med opsigelse af et større antal kvalificerede medarbejdere begrundet i lønsumsmangel. 

I dommen anførte Østre Landsret, at krav om uddybning af den relative vurdering blandt medarbejdere med relevant baggrund faldt uden for forvaltningslovens bestemmelser. 

Heroverfor står nu Vestre Landsrets dom, hvorefter partshøringsforpligtelsen i forvaltningslovens § 19 forudsætter, at den enkelte medarbejder høres om det, der må antages at have været den rette begrundelse for afskedigelsen (her udokumenterede samarbejdsvanskeligheder) også uanset, at den overordnede baggrund er afskedigelse af et større antal kvalificerede medarbejdere begrundet i lønsumsmangel. 

Vestre Landsrets dom er afsagt den 23. september 2004.

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Ulla Jacobsen

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Helle Hebsgaard