Viden skal deles

Refusion af sygedagpenge

Højesteret har i en ny sag taget stilling til, om Den Sociale Ankestyrelse i en konkret situation var berettiget til at nægte en virksomhed refusion af sygedagpenge. Afslaget blev givet i medfør af dagpengelovens § 26 på baggrund af en bredere anlagt vurdering af en medarbejders uarbejdsdygtighed i en opsigelsesperiode.

Sagens omstændigheder
Der var tale om en lønmodtager, der var sygemeldt, da hun havde det psykisk dårligt på grund af forholdene på arbejdspladsen, mens der næppe var noget til hinder for, at lønmodtageren havde arbejdet på en anden arbejdsplads.

Spørgsmålet var, om ankestyrelsen allerede 14 dage efter lønmodtagerens sygemelding var berettiget til at foretage sin bedømmelse på et bredere grundlag og ikke blot i forhold til det bestående ansættelsesforhold. Landsretten gav ankestyrelsen medhold i, at nægtelse af refusion havde været berettiget, idet lønmodtageren selv havde forklaret, at hun 2-4 uger efter sin sygemelding var i stand til at påtage sig andet arbejdet.

Højesterets afgørelse
Højesteret ændrede denne afgørelse og anførte, at uarbejdsdygtigheden ved sygdom af kortere varighed skal vurderes med udgangspunkt i det arbejde, der blev udført før sygemeldingen. Den konkrete lønmodtager var sygemeldt fra 5. maj 1997 og frem til opsigelsesperiodens udløb den 30. juni 1997.

Højesteret fandt ikke, at der i denne kortvarige periode havde været grundlag for at bedømme lønmodtagerens uarbejdsdygtighed på et bredere grundlag end det hidtidige arbejde, hvorfor lønmodtageren selv havde været berettiget til dagpenge, som fuld uarbejdsdygtighed. Som følge heraf havde virksomheden krav på refusion af sygedagpenge for den påståede periode.

Schebye Jacobsens kommentarer/bemærkninger
Med afgørelsen ligger det fast, at en arbejdsgiver ikke umiddelbart kan nægtes refusion af dagpenge ved sygemeldinger foranlediget af et psykisk dårligt arbejdsmiljø i virksomheden.

Fra hvilket tidspunkt det er relevant at anlægge en såkaldt ”bredere vurdering”, hvor man ser på den generelle arbejdsdygtighed - i modsætning til arbejdsdygtigheden i forhold til den konkrete virksomhed – er fortsat uafklaret. I den konkrete sag blev en sygemelding fra 5. maj til 30. juni betegnet som en kortvarig periode, hvor der ikke skulle anlægges en bredere vurdering. Tidspunktet må således ligge mere end 2 måneder efter sygemelding.
Højesterets dom er afsagt den 27. maj 2004.

Har du spørgsmål til dommen kan disse rettes til advokat Tina Sejr Gad

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Jytte Kronborg