Viden skal deles

Stillingsændring fra områdeansvarlig til kasseassistent var væsentlig

Vestre Landsret har i en ny afgørelse fastslået, at det var en væsentlig ændring af en butiksansats stillingsindhold at gå fra at være områdeansvarlig med disponeringsopgaver til arbejde som kasseassistent.  

Sagens omstændigheder
Funktionæren, der var uddannet blomsterdekoratør, blev i januar 2000 ansat som områdeansvarlig i hus- og haveafdelingen i et varehus, der alene solgte non-food produkter. Det fremgik af funktionærens ansættelseskontrakt, at hun lønmæssigt var ansat under hus- og haveafdelingen, men også skulle arbejde i andre afdelinger efter ledelsens anvisning. 

Funktionæren blev i hus- og haveafdelingen tildelt indendørs blomster, krukker og tilbehør som ansvarsområde. Funktionæren var ansvarlig for indkøb, vareopfyldning, opsætning af vareudstilling og havde i forbindelse hermed en selvstændig indkøbskompetence. Herudover bestod arbejdsopgaverne i rådgivning af kunder samt i mindre omfang aflastning af personalet i de tilstødende vareområder. 

Funktionæren beskæftigede sig på intet tidspunkt under sin ansættelse med kassebetjening.

I maj 2001 gik funktionæren på barselsorlov og afviklede i fortsættelse heraf 3 måneders forældreorlov i 1. kvartal 2002. Funktionæren skulle den 2. april 2002 genoptage sit arbejde efter orloven.

Under børnepasningsorloven varslede arbejdsgiveren en stillingsændring således, at funktionæren efter udløb af et varsel svarende til hendes opsigelsesvarsel skulle arbejde i kasselinien. Arbejdsgiveren anførte ikke nogen nærmere begrundelse for stillingsændringen udover, at denne skyldtes driftsmæssige forhold. 

Funktionæren ønskede ikke at arbejde som kasseassistent og kontaktede derfor sin faglige organisation, HK, der meddelte arbejdsgiveren, at funktionæren ønskede at tilegne sig den varslede stillingsændring som en opsigelse. 

Under den efterfølgende korrespondance mellem arbejdsgiveren og HK trak arbejdsgiveren den varslede ændring tilbage. Dette skete ca. 2 måneder efter at ændringen var blevet meddelt og på et tidspunkt, hvor virksomheden havde fastansat funktionærens barselsvikar i funktionærens gamle stilling. 

Under den efterfølgende retssag repræsenterede Schebye Jacobsen HK på vegne af funktionæren. Her anførte arbejdsgiveren, at ændringen af funktionærens stilling fra områdeansvarlig til kasseassistent ikke var en væsentlig ændring, som funktionæren var berettiget til at tilegne sig som en opsigelse. Endvidere anførte arbejdsgiveren, at virksomheden havde været berettiget til efterfølgende at trække varslet tilbage. 

Vestre Landsrets afgørelse
Landsretten stadfæstede byrettens dom, hvorefter funktionæren fik tilkendt en godtgørelse på 3 måneders løn efter børnepasningsorlovens regler. 

Både byret og landsret fandt, at der var stor forskel på det arbejde, funktionæren havde før sin orlov og arbejdet som kasseassistent, og at der derfor forelå en væsentlig ændring af funktionærens stillingsindhold. 

Den omstændighed, at det i funktionærens ansættelseskontrakt var anført, at hun ligeledes skulle arbejde i andre afdelinger efter ledelsens anvisning, ændrede ikke på rettens vurdering af, at en ændring af stillingen fra områdeansvarlig til kasseassistent oversteg, hvad funktionæren skulle affinde sig med. 

Funktionæren var derfor berettiget til at betragte sig som opsagt og skulle ikke acceptere en tilbagekaldelse af den varslede ændring, kort tid før denne skulle iværksættes. 

Da arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre, at varslingen ikke var begrundet i funktionærens børnepasningsorlov, blev funktionæren tilkendt en godtgørelse.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Under sagen blev det fra lønmodtagerens side anerkendt, at en ansat, der vender tilbage til arbejdet efter børnepasningsorlov, ikke har ubetinget krav på at vende tilbage til nøjagtig samme stilling.

På trods heraf viser landsrettens afgørelse, at der foretages en konkret vurdering af, hvorvidt en ændring af ansættelsesvilkårene er væsentlig i forhold til den konkrete lønmodtager og dennes individuelle forudsætninger. 

Samtidig viser afgørelsen, at det ikke er afgørende, at øvrige ansættelsesvilkår som løn, arbejdstid og overenskomstmæssige rettigheder er uændrede, i forhold til vurderingen af om ændringen af stillingsindholdet var væsentlig.

Dommen er afsagt af Vestre Landsret den 10. maj 2004 og kan rekvireres ved henvendelse til Connie Vejlin

Har du spørgsmål i forbindelse med sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Trine Binett Jørgensen