Viden skal deles

05-12-2005

Ændring af arbejdsskadesikringsloven vedrørende beregning af erstatning for erhvervsevnetab til personer i fleksjob

18-11-2005

Dom om ret til differenceafregning af fatomaktier på trods af fratrædelse

18-11-2005

Bortvisning af en medarbejder, der havde tilsidesat retningslinier om e-mails, var uberettiget

21-10-2005

Godtgørelsesniveau i ansættelsesbevissager på baggrund af den seneste landsretspraksis

21-10-2005

Udfyldning af mangelfulde ansættelsesaftaler

06-10-2005

LG's dækning under betalingsstandsning og kravet om sikkerhed efter konkurlovens § 16 b

06-10-2005

Landsretsafgørelse om fordeling af barsels- og forældreorlov

28-09-2005

Højesteretsdom om påberåbelse af hovedaftalen

09-09-2005

Ingen fratrædelsesgodtgørelse ved forud fastlagt fratrædelsestidspunkt

26-08-2005

Forfatningsretlig problematisk kommunalreform

22-08-2005

Tilbagebetaling af for meget betalt pension og godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

22-08-2005

Godtgørelsesniveauet i ansættelsesbevissager hvor lønnen er meget lav

15-07-2005

Skoleinspektør kunne pålægges en stilling om afdelingsleder

15-05-2005

Kompensatin for mangelfuld partshøring på kr. 100.000

11-07-2005

Afskedigelse af 2 medarbejdere i strid med deltidsloven

11-07-2005

Ikke ret til afskedigelse med rådighedsløn eller aktuel egenpension for kommunalt ansat tjenestemand i forbindelse med etablering af fælles kommunalt skattesamarbejde

23-06-2005

Artikel om nye regler i lov om Lønmodtagernes Garantifond

13-06-2005

Nye krav til lægeerklæringer

13-06-2005

Arbejdsgiveren skal bevise, at en lægeerklæring ikke kan lægges til grund

03-06-2005

Afgørelse fra EF-domstolen vedrørende udlån af tjenestemænd

29-04-2005

Offentlige arbejdsgiveres påberåbelse af arbejdsmangel som begrundelse for opsigelse

29-04-2005

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesforhold

21-04-2005

Læge erstatningsansvarlig på grund af manglende fremsendelse af lægeerklæring

13-04-2005

Skoleinspektør kunne ikke pålægges en stilling som afdelingsleder

11-04-2005

Bortvisning på grund af sygemelding via sms til kollega var uberettiget

17-03-2005

Bortvisning pga. indholdet af en privat e-mail var uberettiget

09-03-2005

Krav om fuld løn under arbejdsmiljøbetinget fravær p.g.a. graviditet

09-03-2005

Kommunalreformens gennemførelse i forhold til tjenestemænd

09-03-2005

Tjenestemand pålagt en ikke passende stilling

08-03-2005

Overarbejdskrav anerkendt af Arbejdsretten

04-03-2005

Bortvisning på grund af mistanke om tilegnelseshensigt

18-02-2005

Erstatningsansvar for fejl begået under arbejdets udførelse

27-01-2005

Kommune kunne ikke diskretionært afskedige en åremålsansat kommunaldirektør efter mere end 1 års ansættelse

24-01-2005

Tørklædeforbud ikke i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling

20-01-2005

Højesteretsdom ombevarelse af lønprivilegie