Viden skal deles

Afgørelse fra EF-domstolen vedrørende udlån af tjenestemænd

EF-domstolen har afsagt en principiel dom om, hvordan tjenestemænd, der udlånes til erhverver i forbindelse med privatisering, skal behandles i relation til virksomhedsoverdragelsesdirektivet. 

Sagens omstændigheder
Den britiske regering overførte en del af ansvaret for de erhvervsfaglige uddannelser fra ministeriet til private enheder. I forbindelse med privatiseringen blev de tjenestemænd, der var ansat i ministeriets lokale kontorer, udlånt i 3 år til den private erhverver, idet de bevarede deres status som tjenestemænd. Efter udløbet af denne 3 års periode overgik tjenestemændene til ansættelse hos erhververen.

 

Tvisten drejede sig om, hvorvidt de engelske virksomhedsoverdragelsesregler - der implementerer virksomhedsoverdragelsesdirektivet - fandt anvendelse, når tjenestemændene ikke var overført til erhververen samtidig med virksomhedsoverdragelsen.

House of Lords forelagde EF-domstolen et præjudicielt spørgsmål om, hvorvidt direktivets udtryk ”arbejdsforhold, som bestod på tidspunktet for overførslen” refererer til et bestemt tidspunkt, hvor overførslen af virksomheden er afsluttet og hvor overførslen af rettigheder og forpligtelser efter direktivets artikel 3, stk. 1 dermed får virkning.

EF-domstolens afgørelse
EF-domstolen slog fast, at begrebet ”tidspunktet for overførslen” i direktivets artikel 3, stk. 1 skal forstås som det tidspunkt, hvor der foreligger en udskiftning af den indehaver, der er ansvarlig for driften af den pågældende enhed. Domstolen gentog fra en tidligere afgørelse det standpunkt, at overførslen af arbejdskontrakter og arbejdsforhold nødvendigvis må finde sted på samme tidspunkt som overførslen af virksomheden, idet parterne ellers ved aftale kunne fravige beskyttelsesbestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesdirektivet.

Herefter lagde domstolen til grund, at arbejdsforholdene måtte anses for at være overgået fra overdrageren til erhververen på det tidspunkt, hvor virksomheden i øvrigt blev overført uanset, at der efterfølgende var aftalt en udlånsperiode.

Schebye Jacobsens bemærkninger

Dommen indebærer, at danske tjenestemænd, der i forbindelse med privatisering udlånes til erhververen i en periode, inden de overgår til ansættelse hos denne, må anses for at være beskyttede af virksomhedsoverdragelseslovens regler.

EF-domstolens dom er afsagt 26. maj 2005 i C-478/03.

Spørgsmål til sagen kan rettet til advokat Bo Lauritzen, og dommen kan rekvireres ved henvendelse til Henriette Svankjær