Viden skal deles

Bortvisning af en medarbejder, der havde tilsidesat retningslinier om e-mails, var uberettiget

Vestre Landsret har i en dom fastslået, at bortvisning af en funktionær var uberettiget på trods af, at medarbejderen havde handlet i strid med skriftlige retningslinier for opbevaring af sendte og modtagne e-mails. 

Sagens omstændigheder 
Funktionæren havde været ansat som sælger i en virksomhed, der solgte IT-udstyr og IT-løsninger i 5 år. Den 29. juli 2003 opsagde funktionærensin stilling med virkning fra den 31. august 2003 for at tiltræde hos en konkurrent. 

I forbindelse med funktionærens fratræden blev det aftalt, at funktionæren ikke længere skulle møde på arbejdet.  

Efterfølgende konstaterede virksomheden den 12. august 2003, at funktionæren havde slettet alle sine e-mails. Dette var i strid med interne retningslinier for adgang til internet og brug af e-mail. 

Virksomheden bortviste herefter funktionæren. 

Landsrettens dom 
Vestre Landsret lagde til grund, at funktionæren i forbindelse med sin ansættelse var blevet gjort bekendt med virksomhedens retningslinier for adgang til internet og brug af e-mail.  

Funktionæren havde ved sin sletning af de pågældende e-mails handlet i strid med de pågældende retningslinier.  

Landsretten lagde imidlertid også til grund, at der ikke var tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte forklaringen om, at sletningen af funktionærens e-mailkorrespondance var sket løbende, efterhånden som oplysningerne efter hans opfattelse blev uaktuelle, og at sletningen således ikke var sket som led i hans beslutning om at søge anden beskæftigelse i en konkurrerende virksomhed.  

Der var efter sagens oplysninger - herunder om indholdet af den korrespondance, som det var lykkedes virksomheden med hjælp fra sine kunder at genskabe - heller ikke i øvrigt tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at funktionæren havde haft til hensigt at skade virksomheden. 

Den tilsidesættelse af ansættelsesvilkårene, som sletningen af e-mailkorrespondancen uden lagring af en kopi var udtryk for, kunne herefter ikke betegnes som så grov, at virksomheden var berettiget til uden forudgående advarsel at bortvise funktionæren.  

Schebye Jacobsens bemærkninger 
Hidtidig retspraksis har vist, at det har betydning for vurderingen af, om der er væsentlig misligholdelse fra en lønmodtagers side, om der er fastlagt en IT-politik, herunder eksempelvis regler om brug og opbevaring af e-mails på en virksomhed. 

Landsretten indlægger i nærværende sag en mere nuanceret bedømmelse, således at vel har en fastlagt IT-politik betydning, men skulle en lønmodtager handle i strid med den pågældende IT-politik, indebærer dette ikke nødvendigvis en væsentlig misligholdelse. Det er bl.a. afgørende, om der fra lønmodtagerens side er tale om en bevidst handling i strid med den pågældende IT-politik, ligesom man tager stilling til, hvorvidt der har foreligget en konkret skadeshensigt hos lønmodtageren.  

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen 

Vestre Landsrets dom er afsagt den 10. oktober 2005 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Helle Hebsgaard