Viden skal deles

Bortvisning pga. indholdet af en privat e-mail var uberettiget

Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til konsekvenserne af en arbejdsgivers gennemgang af en medarbejders private e-mail korrespondance afsendt i arbejdstiden fra arbejdsgiverens computer.  

Endvidere vedrørte sagen spørgsmålet om berettigelsen af en bortvisning under henvisning til, at den sygemeldte medarbejder tog på udlandsophold som rekreation.

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder
Funktionæren blev opsagt på grund af indholdet af en e-mail, som var sendt til en kollega, som led i en privat og fortrolig korrespondance. I e-mailen omtalte funktionæren økonomichefen som en "sæk". 

På virksomheden var der på opsigelsestidspunktet ikke nogen e-mailpolitik, som var kommunikeret ud til medarbejderne. Først dagen efter opsigelsen, blev der indført et totalforbud mod privat e-mailkorrespondance fra virksomhedens computere. 

Det fremgik ikke af overskriften på den e-mail, som i landsretten blev fremlagt af arbejdsgiveren, at e-mailen var privat. Indholdet var imidlertid ganske tydeligt af privat karakter. 

I den sidste del af opsigelsesperioden blev funktionæren sygemeldt. Under sygemeldingen tog hun sammen med sin familie på et ferieophold. Ved hjemkomsten blev funktionæren bortvist som følge heraf. Funktionæren havde dokumentation for sin sygdom gennem en lægeerklæring. Sygdommen relaterede sig til forholdene på arbejdspladsen, og funktionærens læge udtalte i en supplerende erklæring, at sygdommen ikke betingede sengeleje.

Landsrettens afgørelse
Opsigelsen som i det væsentlige fandt sted på grund af indholdet af e-mailen, blev af landsretten anset for urimelig efter funktionærlovens § 2b. Som begrundelse herfor anførte landsretten, at e-mailen var sendt som led i en privat korrespondance, og at funktionæren havde grund til at regne med, at den ikke ville blive læst af andre. Landsretten henviser endvidere til den mindre grove karakter af mailens indhold. 

Derimod blev der ikke tilkendt funktionæren en tortgodtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26, da det blev lagt til grund, at arbejdsgiveren blev bekendt med indholdet af e-mailen ved en tilfældighed, og da virksomheden ikke uden at læse korrespondancen havde mulighed for at konstatere, at den var privat. Persondatalovens § 69 fandt ikke anvendelse, da funktionæren ikke havde lidt noget økonomisk tab.

Landsretten - som i det hele stadfæstede byrettens afgørelse - anså bortvisningen for uberettiget under henvisning til, at der ikke i den foreliggende lægeerklæring var noget til hinder for, at funktionæren under sin sygdom kunne rejse til udlandet. Det blev endvidere ikke anset for illoyalt, at funktionæren ikke underrettede arbejdsgiveren om rejsen, da HK varetog funktionærens interesser under rekreationsopholdet.

Schebye Jacobsen
I forhold til spørgsmålet om bortvisningens berettigelse er landsrettens afgørelse på linje med den efterhånden faste praksis om, at ferieafholdelse under sygdom ikke i sig selv udgør en misligholdelse. Såfremt medarbejderen har lægelig dokumentation for sin sygdom, og denne ikke vil blive forværret af en rejse, vil der således ikke være tale om hverken en opsigelses- eller bortvisningsgrund.

Hvad angår opsigelsen viser sagen, at en arbejdsgiver ikke kan lægge vægt på udtalelser fra medarbejderen i en e-mail (men formentlig også mundtligt fremsat), som må anses for at være af privat karakter, og hvor medarbejderen havde grund til at tro, at udtalelsen ikke ville komme andre end modtageren for øre.

Vestre Landsrets dom er afsagt den 23. februar 2005.