Viden skal deles

Forfatningsretlig problematisk kommunalreform

Som et spin-off af forberedelsen af vores håndtering af de retstvister, som kommunalreformen kan forventes at ville afføde, udsendte vi med nyhedsbrev af 9. marts 2005 en summarisk redegørelse om tjenestemænds forflyttelsespligt i forbindelse med kommunalreformens gennemførelse. Det skete i anledning af det lovforslag, der den 16. juni 2005 er endeligt vedtaget af Folketinget som Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.Det konkluderes i redegørelsen, at det på grund af grundlovsbeskyttelsen af tjenestemænds pensionsret i bedste fald er tvivlsomt, om lovforslaget ville have de tilsigtede retsvirkninger.

I anledning af lovforslagets vedtagelse udsender vi med dette nyhedsbrev en supplerende summarisk redegørelse med de bemærkninger, som de under Folketingets behandling af lovforslaget fra Justitsministeriets lovafdeling og fra professor Jens Peter Christensen indhentede udtalelser giver anledning til.

Som det fremgår af den supplerende redegørelse, er der lige så gode grunde nu som før vedtagelsen af loven til at anse kommunalreformens gennemførelse for forfatningsretlig problematisk, for så vidt angår retsvirkningerne for de berørte tjenestemænd, der udsættes for geografisk forflyttelse til en stilling uden for deres hidtidige ansættelsesområde.

De organisationer eller andre, der måtte ønske at gøre det, er frit stillede med hensyn til benyttelse af den tidligere og den nu udsendte redegørelse, som begge kan udskrives her på siden.

Eventuelle spørgsmål eller henvendelser i øvrigt om redegørelserne kan rettes til advokat Bent Unmack Larsen, advokat Karen-Margrethe Schebye eller advokat Ulla Jacobsen


 

Klik for at downloade artiklen