Viden skal deles

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven for manglende forlængelse af tidsbegrænset ansættelsesforhold

Retten i Århus har taget stilling til, hvilke konsekvenser det har, hvis en arbejdsgiver ikke forlænger en tidsbegrænset ansættelse på grund af afholdelse af barselsorlov og ikke vedstår en mundtligt indgået ansættelsesaftale.  

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen. 

Sagens omstændigheder
Funktionæren havde været ”ansat” i et 10-ugers ulønnet praktikophold. Hun blev efterfølgende tilbudt en 3 måneders tidsbegrænset ansættelse i en nyoprettet stilling, hvilket dog reelt blev til 4 måneder fra 1. marts - 30. juni 2003. Det tidsbegrænsede ansættelsesforholds udløb faldt ”tilfældigvis” sammen med det tidspunkt, hvor funktionæren skulle påbegynde afholdelse af barselsorlov. 

Allerede forinden det tidsbegrænsede ansættelsesforholds udløb lå det fast, at der var basis for at gøre stillingen permanent, og funktionæren blev tilbudt fast fuldtidsansættelse efter barselsorlovens udløb 1. maj 2004.

Ved det tidsbegrænsede ansættelsesforholds udløb blev der ansat en ”barselsvikar” i et tidsbegrænset ansættelsesforhold, der stort set var sammenfaldende med funktionærens barselsfravær. Vikaren fik tilsvarende arbejdsopgaver som funktionæren tidligere havde varetaget. 

”Barselsvikaren” opsagde imidlertid sit vikariat til fratræden med udgangen af januar 2004. 

Arbejdsgiveren rettede herefter henvendelse til funktionæren for at høre, om hun kunne starte sit arbejde 1. februar 2004 i stedet for som tidligere aftalt 1. maj 2004.

Da funktionæren ikke havde mulighed for at genoptage arbejdet fuldt ud på grund af manglende børnepasning, ansatte arbejdsgiveren en anden i stillingen og meddelte funktionæren, at hun alligevel ikke skulle starte den 1. maj 2004. 

Der blev herefter anlagt sag mod arbejdsgiveren med påstand om betaling af 2 godtgørelser efter ligebehandlingsloven, fuld løn under afholdelse af barselsorlov – de fastansatte hos arbejdsgiveren havde dette ansættelsesvilkår i medfør af en indgået overenskomst med HK – samt løn i 1 måneds opsigelsesperiode. 

Byrettens afgørelse
Funktionæren fik medhold i alle de fremsatte krav. 

Hun blev tilkendt en godtgørelse på 3 måneders løn efter ligebehandlingslovens § 14, jf. § 4, da arbejdsgiveren ikke havde godtgjort, at den tidsbegrænsede ansættelse ikke skyldtes funktionærens graviditet. Herudover fik funktionæren tilkendt en godtgørelse på 6 måneders løn efter ligebehandlingslovens § 16, jf. § 9, fordi den ikke vedståede ansættelsesaftale måtte sidestilles med en opsigelse under funktionærens barselsfravær. 

Schebye og Jacobsens bemærkninger
Afgørelsen viser, at en tidsbegrænset ansættelse, der ikke har en driftsmæssig eller anden legitim begrundelse, men alene er begrundet i et ønsket om ikke at skulle påtage sig de økonomiske forpligtelser ved en medarbejders barselsfravær strider imod ligebehandlingslovens regler. 

Samtidig er dommen udtryk for den konsekvens, at såfremt der foreligger en omgåelse af ligebehandlingslovens regler, skal funktionæren stilles som om, hun havde været ansat. Dette er baggrunden for, at byretten dels tilkender fuld løn under barselsorloven i medfør af overenskomsten, dels tilkender løn i det sædvanlige opsigelsesvarsel.

Dommen fra Retten i Århus er afsagt den og sagen bliver ikke anket til landsretten.

Spørgsmål i sagen kan rettes til advokat Tina Sejr Gad og dommen kan rekvireres hos advokatsekretær Jytte Kronborg