Viden skal deles

Kompensation for mangelfuld partshøring på kr. 100.000

Vestre Landsret har i en dom tilkendt en kommunal ansat ingeniør kompensation for at have tilsidesat forvaltningslovens § 19 ved reelt at have truffet afgørelse i sagen, forinden partshøring blev gennemført.  

Sagen var anlagt af Ingeniørforeningen i Danmark på vegne et medlem.

Sagens omstændigheder
Ingeniøren blev i 1991 ansat som kommuneingeniør. Han var chef for kommunens tekniske forvaltning, hvor der var ansat omkring 17 – 20 medarbejdere heriblandt 3 andre ingeniører.

Ved skrivelse af 27. januar 2003 meddelte kommunen ingeniøren, at man var sindet at opsige ham som forvaltningschef. Begrundelsen for opsigelsen var strukturændringer, hvor man nedlagde stillingen som kommuneingeniør og forvaltningschef. 

Den 6. februar 2003 afgav kommuneingeniøren høringssvar og meddelte, at han tog til efterretning, at man ville nedlægge stillingen som kommuneingeniør og forvaltningschef men ikke, at man var sindet at afskedige ham. Han gav udtryk for, at han ville være kvalificeret til at bestride nye stillinger, som der med den nye struktur ville opstå, og at han også ville være indstillet på et andet lønniveau, idet han var meget interesseret i at fastholde sin stilling i kommunen.

Den 11. februar 2003 meddelte kommunaldirektøren alle ansatte på rådhuset, at to afdelingslederstillinger var blevet tilbudt til to af de ingeniører, som var i kommuneingeniørens afdeling. Den 26. februar 2003 blev kommuneingeniøren opsagt samtidig med, at kommunen meddelte, at man ikke så mulighed for at tilbyde ham en anden stilling. 

Landsrettens afgørelse
Landsretten lagde efter de afgivne forklaringer til grund, at kommunen den 22. januar 2003 tilbød stillingerne som afdelingsledere til to af kommuneingeniørens tidligere underordnede, og at der ikke formelt blev givet dem nogen frist, indenfor hvilken de skulle acceptere stillingerne. 

Efter bevisførelsen lagde landsretten endvidere til grund, at kommuneingeniøren ikke alene havde fungeret som chef, men også havde en betydelig erfaring som sagsbehandler, og at han måtte anses for kvalificeret til en stilling som afdelingsleder. 

Det burde derfor – også under hensyn til det meget begrænsede antal ingeniørstillinger i kommunen – have fremstået for kommunen som en mulighed, at ingeniøren ønskede at komme i betragtning til en af de nye stillinger som afdelingsleder. Efter bevisførelsen måtte det imidlertid lægges til grund, at disse stillinger allerede var blevet tilbudt de to andre ingeniører, da kommuneingeniøren blev hørt den 27. januar 2003. 

Landsretten understregede, at en partshøring som en selvfølge skal iværksættes, forinden myndigheden reelt træffer afgørelse i sagen. Da landsretten ikke fandt at kunne udelukke, at kommunen ville have truffet en anden afgørelse, hvis man havde haft kendskab til kommuneingeniørens fleksible holdning, herunder til at gå ned i løn, havde kommunen tilsidesat forvaltningslovens § 19, og afskedigelsen var derfor ugyldig. 

Kompensationen blev fastsat til kr. 100.000,00 under hensyn til karakteren af den begåede sagsbehandlingsfejl, ansættelsens varighed og ingeniørens lønniveau, idet der også blev taget hensyn til, at han nu havde skaffet sig en anden ansættelse. 

Schebye Jacobsens bemærkninger
Landsrettens dom præciserer det helt oplagte vedrørende kravene til en parthøring, nemlig at myndigheden naturligvis ikke må have truffet afgørelse, før partshøringen finder sted.

Landsrettens dom er også udtryk for, at man ved afskedigelse af overordnede ansatte må undersøge, om den pågældende har interesse i en underordnet stilling, selvom det måtte medføre en lønnedgang. 

Vestre Landsrets dom er afsagt den 1. juni 2005.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergaard og dommen kan rekvireres ved henvendelse til Helle Hebsgaard