Viden skal deles

Krav om fuld løn under arbejdsmiljøbetinget fravær p.g.a. graviditet

Vestre Landsret har i 2 sager taget stilling til berettigelsen af krav på fuld løn kontra førtidige barselsdagpenge ved arbejdsmiljøbetinget fravær under graviditet. 

Begge sager var anlagt af HK, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

Sagens omstændigheder
2 kvindelige trykkere blev under deres graviditet fraværsmeldt som følge af arbejdsmiljøbetingede forhold. Den ene trykker arbejdede som offsettrykker med organiske opløsningsmidler. Den anden trykker arbejdede som grafisk trykker med ergonomisk uhensigtsmæssige arbejdsforhold.

Der var under sagerne uenighed mellem parterne om, hvorvidt fraværet var begrundet i arbejdsmiljømæssige forhold eller i lønmodtagernes ønske om at skåne fostret. 

Parterne var under sagerne enige om, at lønmodtagerne ikke var uarbejdsdygtige på grund af sygdom under fraværet.  

Landsrettens afgørelser
Landsretten lagde til grund, at man anså det for godtgjort, at arbejdsmiljømæssige forhold begrundede en fraværsmelding.

Arbejdsgiverne havde ikke godtgjort, at der blev truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at imødegå disse arbejdsmiljømæssige belastninger.

Landsretten lagde til grund, at en omplacering ikke var udelukket, men at virksomhederne intet havde gjort for at imødekomme lønmodtagernes begæring herom. 

Under disse omstændigheder betragtedes fraværet reelt som en hjemsendelse begrundet i, at arbejdsgiverne havde skønnet ikke at kunne anvende lønmodtagernes arbejdskraft under graviditeten.

Landsretten konkluderede herefter, at det følger af præmis 59 i EF-domstolens dom af 19. november 1998 i sag C-66/96 (Berit Høj Petersen m.fl.), at lønmodtagerne havde krav på fuld løn under fraværet. 

Schebye Jacobsens bemærkninger
De to sager ligger i tråd med den linie, der blev lagt med faglig voldgiftskendelse af 21. oktober 1999 (CO/Industri for SID mod Dansk Industri for LM Glasfiber A/S) og efterfølgende retspraksis og praksis fra det fagretlige system. I LM Glasfiber-sagen fastslog man, at når gravide medarbejdere hjemsendes ved en skønsmæssig arbejdsgiverbeslutning på grund af farligt arbejdsmiljø, udgør hjemsendelsen forskelsbehandling af kvinder for så vidt angår arbejdsvilkår, som udløser ret til fuld løn. 

Vestre Landsrets domme er afsagt den 2. marts 2005.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Ulla Jacobsen, og dommen kan rekvireres hos advokatsekretær Helle Hebsgaard