Viden skal deles

Offentlige arbejdsgiveres påberåbelse af arbejdsmangel som begrundelse for opsigelse

I en tilkendegivelse i en afskedigelsesnævnssag præciseres de offentlige arbejdsgiveres pligt til at se på arbejdsgiveren som helhed ved påberåbelse af arbejdsmangel som begrundelse for opsigelse. 

Der var tale om et af KL og BUPL nedsat afskedigelsesnævn, hvor Schebye Jacobsen repræsenterede den afskedigede pædagog.

Sagens omstændigheder
En pædagog var blevet ansat som "klubassistent ved .....Kommunes skolevæsen fra den 1. marts 2001 og med tjeneste indtil videre ved Fritids- og Ungdomsklubben, ...........".

I maj 2002 kunne man i institutionen konstatere, at der fra den 1. august 2002 ville opstå arbejdsmangel som følge af en nedgang i klubbens medlemstal. Dette medførte en reduktion af normeringen i institutionen med 17 timer ugentligt. Nednormeringen ville notorisk medføre behov for i hvert fald at foretage en nedvarsling i tid og dermed en delvis afskedigelse af en medarbejder. 

Imidlertid opslog tre andre fritids- og ungdomsklubber i samme kommune i alt 6 stillinger som pædagog i tiden mellem udsendelse af høring og endelig afsked. Den afskedigelsestruede søgte alle disse stillinger, men fik ingen af disse. Den centrale personaleforvaltning i kommunen var bekendt hermed. 

Opmandens tilkendegivelse
Højesteretsdommer Poul Søgaard tilkendegav indledningsvis, at det almindeligt gældende princip, at en arbejdsgiver ikke sagligt kan påberåbe sig arbejdsmangel foranlediget af lønbesparelser som opsigelsesgrund, når der samtidigt foretages nyansættelser, også gælder for de offentlige arbejdsgivere. Opmanden fremhævede i den forbindelse, at dette også kan udledes af højesteretsdommer Poul Sørensens tilkendegivelse af 5. november 2004, der afgjorde to sager mellem DJØF og Finansministeriet for henholdsvis Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Told & Skat. Højesteretsdommer Poul Søgaard fremhævede endvidere, at det ikke fører til en ændret vurdering af dette principielle synspunkt, at den indklagede kommune havde delegeret ansættelseskompetencen til lederne af kommunens enkelte institutioner.

Da det kunne lægges til grund, at den afskedigelsestruede ville kunne bestride i hvert fald nogle af de opslåede 6 stillinger, og det i øvrigt kunne lægges til grund, at der ikke ville være sket afskedigelse, hvis ikke der havde været konstateret nednormering, konkluderede opmanden, at den meddelte afskedigelse ikke var sagligt begrundet.

Schebye Jacobsens bemærkninger
Med tilkendegivelsen er det slået fast, at der ikke er forskel på den private og den offentlige arbejdsgivers pligt til at se på "virksomheden" som helhed, når der skal tages stilling til, om der i en lønbesparelsessituation kan og skal foretages afskedigelser. Kun i det omfang de medarbejdere - hvis stillinger helt eller delvist nedlægges - ikke kan omplaceres til andet arbejde, kan afskedigelse anses for saglig. Det gør i den forbindelse ingen forskel, at forvaltningens ansættelseskompetence - selvom dette i øvrigt kan anses for fornuftigt ud fra driftsmæssige betragtninger - er delegeret til de enkelte institutioner, i det omfang der - som det er tilfældet med den kommunale forvaltning - er tale om en enhedsforvaltning. 

Tilkendegivelsen er således en understregning af, at rækkevidden af den på statens område ovenfor omtalte tilkendegivelse ikke skal strækkes for vidt og, at denne tilkendegivelse bl.a. skal ses konkret i forhold til den for de indklagede statslige institutioner gældende bevillingsmæssige struktur. 

Det må ligeledes af tilkendegivelsen kunne udledes, at når der er tale om et arbejdsområde, hvor der ikke i uddannelsen sker en specialisering, bærer arbejdsgiveren bevisbyrden for, at der ikke ville kunne være gjort anvendelse af den afskedigelsestruede medarbejder i anden ledig stilling. Dette bør også få betydning i forhold til akademikerområdet, hvor især samfundsvidenskabelige fuldmægtige antages at være kvalificerede til at kunne udføre mangeartede opgaver.

Tilkendegivelsen er afgivet den 25. april 2005.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Karen-Margrethe Schebye, og tilkendegivelsen kan rekvireres hos advokatsekretær Tina Rose Jacobsen