Viden skal deles

Overarbejdskrav anerkendt af Arbejdsretten

Arbejdsretten har i en ny afgørelse anerkendt, at der var tale om beordret overarbejde i en situation, hvor en række funktionærer måtte arbejde over for at udføre de arbejdsopgaver, der var pålagt dem.  

Sagen blev ført af LO på vegne af HK for en række medlemmer. 

Afgørelsen fra Arbejdsretten
Afgørelsen er truffet ved en retsformandsbeslutning. 

Retsformandens bemærkninger var som følger: 

” Efter bevisførelsen lægges det til grund, at de tre trafikledere i perioden 1. juli 2000 til 30. april 2001 har udført et betydeligt overarbejde. Det lægges endvidere til grund, at de efter aftale med [A] selv kunne tilrettelægge deres daglige arbejde og herunder foretage afspadsering af overarbejde, når dette var muligt. De var forpligtede til at udføre de pålagte arbejdsopgaver, og efter bevisførelsen må det lægges til grund, at der heri lå en ordre til om nødvendigt at udføre overarbejde. Trafiklederne har ved tidligere lejligheder fået udbetaling af længere tids overarbejde, når der ikke har været mulighed for, at dette kunne afspadseres. På denne baggrund måtte de med rette kunne forvente, at også overarbejde i tiden fra 1. juli 2000 til den 30. april 2001 ville blive honoreret.

Efter forklaringerne fra de tre trafikledere og deres umiddelbare overordnede må det lægges til grund, at trafiklederne i den pågældende periode har udført overarbejde i et omfang svarende til de fremlagte opgørelser, samt at ledelsen har været bekendt med overarbejdets omfang. Det er endvidere godtgjort, at trafiklederne over for deres foresatte i [A] rejste krav om honorering af overarbejdet. Henset til tidligere praksis og til de foresattes positive holdning til honorering af kravet kan det ikke bebrejdes trafiklederne, at de ikke på et tidligere tidspunkt kontaktede deres fagforening eller på anden måde foretog skridt til inddrivelse af kravet.

Herefter må der gives klager medhold i kravet om overtidsbetaling og forrentning af dette krav fra sagens indbringelse for Arbejdsretten. For så vidt angår F1 og F2 findes der ikke grundlag for at tilsidesætte de fremlagte opgørelser over kravet (bilag G og bilag F). Det rejste krav vedrørende disse medarbejdere tages derfor til følge. For så vidt angår F3 skal kravet opgøres med udgangspunkt i indklagedes bilag 1. Klager har imidlertid ikke opgjort kravet størrelsesmæssigt med udgangspunkt i dette bilag, og Arbejdsretten finder ikke grundlag for at foretage denne opgørelse eller i øvrigt skønne over kravets størrelse. Størrelsen af dette krav må derfor bero på en nærmere opgørelse med udgangspunkt i bilaget.”

Klagernes krav blev herefter taget til følge. 

Den indklagede virksomhed blev ikke pålagt bodsansvar under hensyn til, at kravet vedrørte arbejde udført for virksomhedens tidligere ejer. 

Schebye Jacobsens bemærkninger
Afgørelsen viser, at det ikke er en betingelse for at få honorering af overarbejde, at der foreligger en explicit ordre fra arbejdsgiveren herom Det kan således ligge i selve arbejdssituationen, at arbejdsgiveren må påregne, at der kan opstå overarbejde, når en medarbejder er forpligtet til at færdiggøre de arbejdsopgaver, der er pålagt vedkommende. 

Afgørelsen viser også, at overarbejde, som det ikke er muligt at afspadsere, må afregnes kontant. 

Afgørelsen er fra 28. februar 2005.

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Mette Østergård, og afgørelsen kan rekvireres hos advokatsekretær Helle Hebsgaard