Viden skal deles

21-12-2006

Godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse samt funktionærlovens § 2b

06-12-2006

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven på trods af fabrikslukning

06-12-2006

Væsentlige vilkårsændringer på butiksområdet

01-12-2006

Mere om vikarbureauansatte vikarer

29-11-2006

Afskedigelse ikke usaglig, og den gennemførte partshøring var tilstrækkelig

01-11-2006

Godtgørelse på 9 måneders løn for afskedigelse begrundet i kandidatur til kommunalvalg

01-11-2006

Modregning i feriegodtgørelse var uberettiget

20-10-2006

Højesteret har afsagt to prinvipielle afgørelser om "uden ugrundet ophold

20-10-2006

Højesteret afviser søgsmål mod Beskæftigelsesministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening

19-09-2006

9 måneders godtgørelse i henhold til ligebehandlingslovens regler

25-08-2006

Forskelsbehandlingsloven ikke anset for overtrådt ved afskedigelse af en skeleroseramt

18-08-2006

Ansættelsesforbud i aftaler mellem erhvervsdrivende er indirekte konkurrenceklausuler

21-07-2006

Faglig organisation berettiget til at afslå juridisk bistand til et medlem, der var blevet bortvist uberettiget

21-07-2006

Højesterets dom om lønbegrebet

07-07-2006

Ret til udnyttelse af medarbejderaktieoptioner på trods af fratrædelse samt krav på forholdsmæssig fremtidig tildeling

07-07-2006

Fornyet frifindelse af bestyrelse - herunder medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, der var blevet bortvist uberettiget

28-06-2006

Direktørs ret til udnyttelse af aktieoptioner

28-06-2006

Ikke krav på feriepenge af aktieoptioner eller regulering af fratrædelsesgodtgørelse med værdien af aktieoptioner

26-06-2006

Ikke krav på erstatning for manglende adgang til udnyttelse af aktieoptioner

26-06-2006

Tjenestemand, der ikke tiltrådte stilling, havde ikke krav på løn

24-06-2006

1 års løn i godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven

09-06-2006

Opsigelse af ansatte som følge af, at arbejdsgiveren mister en kundekontrakt, var saglig

09-06-2006

Frifindelse af lærer for blufærdighedskrænkelse

25-05-2006

Sagsomkostninger hvor det tilkendte beløb var væsentligt lavere end det påstævnte

25-05-2006

Samarbejdsproblemer var utilregnelig afskedigelsesårsag for medarbejder ansat på tjenestemandslignende vilkår

16-05-2006

Højesteret tilsidesætter bekendtgørelse til ansættelsesbevisloven

08-05-2006

Drypvis sygdom berettigede til opsigelse

21-04-2006

Ikke udvist retsfortabende passivitet i aktieoptionssag mod Intel Denmark

20-04-2006

Kr. 1.000,00 i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven

06-04-2006

Arbejdsløshedskasse frifundet for rådgiveransvar

06-04-2006

Kendelse om nye sagsomkostningsregler

03-04-2006

4 måneders sygdom var ikke rimelig afskedigelsesgrund

24-03-2006

Dom om ret til forholdsmæssig udnyttelse af aktieoptioner

24-03-2006

Afskedigelse under orlov efter serviceloven i strid med ligebehandlingsloven

09-03-2006

Beregning af retsafgift i sag om afskedigelse inden for det offentlige

09-03-2006

Fortsættelse af overenskomster efter virksomhedsoverdragelse

19-02-2006

Ændring af ansættelsesområde i tjenestemandslignende ansættelse

23-01-2006

Højesteretsdom om bortvisning med tilbagevirkende kraft

10-01-2006

Manglende løntillæg til to medlemmer af Kristelig Fagforening