Viden skal deles

1 års løn i godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven

Vestre Landsret har tilkendt 1 års løn i godtgørelse til en medarbejder med 5 ¾ års anciennitet opsagt i strid med ligebehandlingsloven.

 

 

Schebye Jacobsen repræsenterede via HK den opsagte medarbejder.

 

 

Sagens omstændigheder

 

 

Medarbejderen blev som nyuddannet butiksassistent ansat i en butik i Viborg den 16. november 1998. Medarbejderen blev gravid i 2003 med termin den 13. december. Medarbejderen blev senere sygemeldt i september 2003 og fødte den 5. november 2003, 5½ uge før tiden.

 

 

Den 25. marts 2004 blev medarbejderen opsagt til fratræden den 31. juli 2004. Som begrundelse for opsigelsen anførte arbejdsgiveren butiksophør, idet arbejdsgiveren havde besluttet at ophøre med at drive forretning fra det ene af sine forretningssteder og i stedet overføre denne forretning til et andet (og større) forretningssted <metricconverter productid="1 kilometer" w:st="on">1 kilometer</metricconverter> derfra.

 

 

Udover medarbejderen blev 2 vikaransatte butiksassistenter opsagt. De var ansat med et vilkår om, at ansættelsesforholdene skulle ophøre ved butikslukningen. En butiksassistent (afdelingsleder), der var ansat samme sted, fik som den eneste tilbudt fortsat ansættelse på arbejdsgiverens andet forretningssted.

 

 

2 dage efter at medarbejderen var blevet opsagt, opsagde en butiksassistent på arbejdsgiverens andet forretningssted sin stilling, hvilket var uventet for arbejdsgiveren. Ikke desto mindre tilbød arbejdsgiveren ikke at tilbagekalde opsigelsen af medarbejderen.

 

 

I en uddybende begrundelse for opsigelsen tilkendegav arbejdsgiveren, at den overflyttede afdelingsleder var til rådighed allerede fra butikslukningen og ikke først medio oktober, som den opsagte medarbejder (tidspunktet, hvor barselsorloven udløb).

 

 

På arbejdsgiverens andet forretningssted var der ansat i alt 5 butiksassistenter, hvoraf den ene som anført selv sagde op umiddelbart efter opsigelsen af medarbejderen.

 

 

Det efterfølgende forløb viste, at efter lukning af butikken og overførsel til det andet forretningssted, steg omsætningen dette sted ganske betydeligt således, at der blev ansat yderligere personale.

 

 

Ved byretten fik medarbejderen medhold i, at arbejdsgiveren ikke havde løftet sin bevisbyrde for, at opsigelsen af medarbejderen ikke helt eller delvist var begrundet i medarbejderens afholdelse af barselsorlov. Arbejdsgiveren havde således ikke godtgjort, at den anden medarbejder, der blev overflyttet, var bedre kvalificeret end den opsagte funktionær. Medarbejderen blev herefter tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders .

 

 

Denne dom blev af medarbejderen anket med påstand om forhøjelse af den tilkendte godtgørelse. 

 

 

Arbejdsgiveren kontraankede således, at sagen på ny skulle prøves vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

 

 

Vestre Landsrets tilkendegivelse

 

Vestre Landsret fandt i lighed med byretten, at arbejdsgiveren ikke havde løftet sin bevisbyrde. Landsretten bemærkede, at der på arbejdsgiverens andet forretningssted ikke var behov for en yderligere afdelingsleder, men for en almindelig butiksansat.

 

 

I forbindelse med udmålingen af godtgørelsen udtalte landsretten, at denne skulle fastsættes til 1 års løn henset til dels den opsagte funktionærs anciennitet (5 ¾ år), dels det forhold, at den opsagte funktionær knap 2 ¼ år efter opsigelsen fortsat ikke havde fået nyt arbejde.

 

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

 

Dommen viser i lighed med øvrig retspraksis inden for ligebehandlingslovens område, at niveauet for godtgørelser efter loven gennem de senere år har været stigende.

 

 

Specielt Højesterets afgørelser i U 2003.2435/3H og U 2004.2701 H, hvor Højesteret udmålte en godtgørelse svarende til 6 måneders løn efter 2 ganske kortvarige ansættelsesforhold (under 3 måneder), har medført et stigende udmålingsniveau.

 

 

Der foreligger nu efterhånden en række afgørelser, hvor der tilkendes 1 års løn i godtgørelse ved ansættelsesforhold med varighed også under 10 år. Østre Landsret har således ved dom af 26. august 2004 tilkendt 1 års godtgørelse efter 2 års ansættelse (omtalt i nyhedsbrev af 16. juni 2004), mens Vestre Landsret ved dom afsagt den 17. januar 2006 har tilkendt 1 års godtgørelse efter 6½ års ansættelse og nu senest efter 5 ¾  års ansættelse.

 

 

I disse afgørelser lægges der vægt på, at den ansatte ikke på afgørelsestidspunktet havde fået nyt arbejde.

 

 

Om godtgørelsesniveauet kan det derfor formentlig nu generelt anføres, at ved helt kortvarige ansættelsesforhold udmåles som minimum 6 måneders løn i godtgørelse. Ved ansættelsesforhold med op til 5-10 års anciennitet tilkendes der minimum 9 måneders løn, mens der ved ansættelsesforhold af længere anciennitet tilkendes 1 års løn i godtgørelse.

 

 

Udover anciennitet tillægges det væsentlig betydning, om den opsagte funktionær efterfølgende har fået nyt arbejde eller, der i øvrigt foreligger skærpende omstændigheder, eksempelvis i form af, at arbejdsgiveren har beholdt den ansatte barselsvikar.

 

 

For god ordens skyld skal det nævnes, at der ikke er noget, der hindrer udmåling af andre beløb end 6, 9 eller 12 måneders løn, herunder et rundt beløb, der ikke udgør et bestemt antal måneders løn. Ikke desto mindre er der i retspraksis en udpræget tilbøjelighed til udmåling af henholdsvis 6, 9 eller 12 måneders løn i godtgørelse.

 

 

Med den seneste ændring af ligebehandlingsloven, hvor godtgørelsesloftet på 78 ugers løn i § 16 er ophævet, må der nu siges at være åbnet op for tilkendelse af endnu højere godtgørelser end 1 års løn. Foreligger der således en kombination af høj anciennitet og manglende opnåelse af nyt job efter orlovens udløb uden, at der foreligger forhold, der af arbejdsgiveren kan påberåbes sagligt til støtte for en opsigelse, eksempelvis dårlig økonomiske forhold eller lignende, må der fremover kunne være belæg for tilkendelse af endnu højere godtgørelser.

 

 

Vestre landsret fremkom med sin tilkendegivelse den 15. juni 2006. Retsbogsudskrift og byretsdom kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Jytte Kronborg

 

 

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Tina Sejr Gad