Viden skal deles

4 måneders sygdom var ikke rimelig afskedigelsesgrund

Vestre Landsret har fastslået, at afskedigelse af en funktionær efter 4 måneders sygdom var urimelig. Funktionæren blev derfor tilkendt en godtgørelse svarende til 4 måneders løn i henhold til funktionærlovens § 2 b.

 

Sagens omstændigheder

 

Funktionæren, der havde 17 års anciennitet hos den pågældende arbejdsgiver, sygemeldte sig den 15. oktober 2003. Det var psykiske problemer, der var årsag til sygemeldingen.

 

Forud for afskedigelsen anmodede arbejdsgiveren om en lægeerklæring. I en lægeerklæring af 12. januar 2004 blev det herefter meddelt arbejdsgiveren, at sygemeldingen måtte forventes at vare yderligere 2-3 måneder.

 

Den 10. februar 2004 blev funktionæren afskediget til fratræden den 31. august 2004.

 

Funktionæren blev først efterfølgende raskmeldt i slutningen af oktober 2004.

 

Vestre Landsrets afgørelse

 

Såvel byretten som landsretten fandt, at opsigelsen af funktionæren var i strid med funktionærlovens § 2 b. Begge instanser begrundede afgørelsen med, at funktionæren ikke før sygemeldingen den 15. oktober 2003 havde været syg i nævneværdigt omfang i de forudgående 17 år.

 

Det blev endvidere tillagt betydning, at arbejdsgiveren ikke i forbindelse med afskedigelsen havde søgt nærmere oplysninger om funktionærens forventede sygeperiode.

 

Vestre Landsret udtalte således herom, at

 

”På opsigelsestidspunktet forelå der en skematisk lægeerklæring om uarbejdsdygtighed udstedt ca. 1 måned forinden. På opsigelsestidspunktet havde funktionæren været sygemeldt i ca. 4 måneder, og efter den foreliggende lægeerklæring måtte det forventes at han ville være uarbejdsdygtig i yderligere 1-2 måneder. Arbejdsgiveren har ikke i forbindelse med afskedigelsen søgt oplyst nærmere om funktionærens sygdom og forventede sygeperiode.”

 

Det fremgår udtrykkeligt af præmisserne, at funktionærens sygdomsforløb efter afskedigelsen var ”uden betydning”.

 

Vestre Landsret tilkendte herefter funktionæren en godtgørelse på kr. 115.000, svarende til 4 måneders løn.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Dommen fastslår - på linie med tidligere afgørelser - at en arbejdsgivers afskedigelse med henvisning til længerevarende sygefravær som udgangspunkt er urimelig, hvis arbejdsgiveren ikke på afskedigelsestidspunktet har interesseret sig for, hvornår funktionæren forventeligt vil kunne genoptage arbejdet.

 

Endvidere fastslår dommen – i overensstemmelse med Højesterets dom refereret i U2002.2026H – at det er forholdene på afskedigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af afskedigelsens rimelighed, idet funktionærens sygefravær efter afskedigelsen var ”uden betydning” for vurderingen. Funktionæren blev således først raskmeldt i slutningen af oktober 2004 efter udløbet af det 6 måneder lange opsigelsesvarsel.

 

Vestre Landsrets dom er afsagt den 28. februar 2006.

 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Lars Bøgh Mikkelsen, og dommen kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Anja Rønne Vilstrup