Viden skal deles

9 måneders godtgørelse i henhold til ligebehandlingslovens regler

En kvindelig medarbejder med 20 måneders anciennitet fik tilkendt en godtgørelse på 9 måneders løn for en opsigelse i strid med ligebehandlingslovens regler.

 

 

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

 

 

Sagens omstændigheder

 

 

Medarbejderen blev ansat som kontorassistent med 37 timer pr. uge den 17. juni 2002. Der var i første omgang tale om et vikariat, men med virkning fra den 1. december 2002 blev medarbejderen fastansat.

 

 

Den 7. januar 2003 fødte medarbejderen og afviklede herefter barselsorlov frem til den 2. januar 2004. Efter afholdt ferie begyndte medarbejderen på arbejde igen den 19. januar 2004.

 

Den 22. januar 2004 indgik parterne en aftale om, at medarbejderen efter eget ønske fremover skulle arbejde på nedsat tid, svarende til 33 timer pr. uge.

 

 

Den 26. februar 2004 blev medarbejderen afskediget, begrundet i faldende ordrer, hvilket betød, at virksomheden var nødsaget til at rationalisere.

 

 

Under den efterfølgende retssag kom det frem, at arbejdsgiveren havde ansat en barselsvikar den 6. januar 2003, og at denne pr. 1. oktober 2003 var blevet fastansat med 37 timer pr. uge.

 

 

Under sagen oplyste virksomheden, at der i forbindelse med opsigelsen af medarbejderen var blevet afskediget omkring 40 ansatte i koncernen, og at yderligere 25 blev afskediget i sommeren 2004. Medarbejderen var dog den eneste, der blev afskediget i regnskabsafdelingen.

 

 

Landsrettens afgørelse

 

 

Landsretten fremhævede, at virksomheden under medarbejderens barselsorlov fastansatte en ny medarbejder i afdelingen. Samtidig havde medarbejderen kun været på arbejde i under 1 måned, da hun blev afskediget, ligesom hendes arbejdsopgaver under orloven var blevet fordelt til de øvrige kolleger. Disse omstændigheder gav anledning til at formode, at der ved valget af medarbejderen som den, der skulle afskediges, var sket en krænkelse af ligebehandlingsprincippet. Efter ligebehandlingslovens § <metricconverter productid="16 a" w:st="on">16 a</metricconverter> var der herefter op til virksomheden at bevise, at dette ikke var tilfældet.

 

 

Under hensyntagen til, at der under medarbejderens orlov var blevet ansat en anden medarbejder i afdelingen, kunne virksomheden ikke løfte denne bevisbyrde, og opsigelsen af medarbejderen blev derfor anset for at være i strid med ligebehandlingslovens § 9.

 

 

Udfra medarbejderens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt fastsatte landsretten herefter godtgørelsen i henhold til ligebehandlingslovens § 16 stk. 4 til 9 måneders løn, svarende til kr. 156.519,00. Byretten havde alene udmålt en godtgørelse til medarbejderen på 6 måneders løn.

 

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

 

I forhold til bevisbyrdereglen i ligebehandlingslovens § <metricconverter productid="16 a" w:st="on">16 a</metricconverter> er afgørelsen på linje med tidligere retspraksis, hvorefter domstolene lægger vægt på, om opsigelsen af medarbejderen sker i umiddelbar tilknytning til dennes tilbagevenden fra barselsorlov. I den konkrete sag gik der knap 2 måneder fra orlovens udløb til afskedigelsen, og dette gjorde sammen med det faktum, at der var nyansat en medarbejder under orloven, og at medarbejderens arbejdsopgaver var fordelt til det øvrige personale, at bevisbyrden for, at afskedigelsen ikke var helt eller delvis begrundet i medarbejderens fravær som følge af graviditet og barsel, blev pålagt virksomheden.

 

 

I forhold til godtgørelsesspørgsmålet er afgørelsen den første landsretsafgørelse, Schebye Jacobsen er bekendt med, hvor der udmåles 9 måneders løn i godtgørelse til en medarbejder med kun 20 måneders anciennitet. Hidtil har der alene været en række byretsafgørelser, hvor godtgørelsesniveauet er fastsat i denne størrelsesorden ved anciennitet under 4 år.

 

 

Som omtalt i Nyhedsbrev af 24. juni 2006 må minimumsgodtgørelsen for overtrædelse af ligebehandlingslovens § 9 anses for at være 6 måneder, uanset medarbejderens anciennitet. Hvor lang anciennitet der præcis skal til, før godtgørelsesniveauet hæves til 9 måneder, er på nuværende tidspunkt uafklaret, men med Vestre Landsrets nye afgørelse kan det konstateres, at i hvert fald 20 måneder som udgangspunkt vil udløse en godtgørelse på 9 måneders løn.

 

 

Vestre Landsrets dom er afsagt den 1. september 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Jytte Kronborg

 

 

Spørgsmål til sagen kan i øvrigt rettes til advokat Trine Binett Jørgensen