Viden skal deles

Ændring af ansættelsesområde i tjenestemandslignende ansættelse

Aftale om ansættelsesområder blev af Højesteret fortolket sådan, at den ikke beskyttede imod, at et funktionsområde blev overdraget fra et selskab til et andet. 

 

Sagen var anlagt af Dansk Metal, IT & Tele på vegne af to medlemmer, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

 

Sagens omstændigheder

 

I forbindelse med privatiseringen af telesektoren opgav to medarbejdere deres statstjenestemandsansættelse for at overgå til ansættelse i aktieselskaber på tjenestemandslignende vilkår. Disse aktieselskaber blev efterfølgende først en del af en telekoncern for siden at blive infusioneret i moderselskabet. 

 

Efter privatiseringen blev der indgået aftaler, der fastlagde ansættelsesområdet, hvis medarbejderne accepterede at overgå fra et selskab i telekoncernen til et andet. Efter infusioneringen i moderselskabet blev der for den ene af de tidligere statstjenestemænd fastlagt et ansættelsesområde defineret som bestemte selskaber i telekoncernen. 

 

De to tidligere statstjenestemænd blev i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse overført til et nystiftet aktieselskab, som ikke var omfattet af det ansættelsesområdet, der var defineret for ansættelsesforholdene. De tidligere statstjenstemænd udtog stævning mod telekoncernen med påstand om, at en sådan overførsel krænkede ansættelsesområdet, og kun kunne ske med den tidligere statstjenestemands samtykke. Stillingerne måtte derfor anses for nedlagt indenfor ansættelsesområdet med den konsekvens, at de tidligere statstjenestemænd var berettiget til rådighedsløn og efterfølgende egenpension, hvis ikke de enten accepterede at blive overført til erhververen eller fik anvist anden passende beskæftigelse indenfor ansættelsesområdet. 

 

Højesterets afgørelse

 

Højesteret fandt ikke, at aftalerne om ansættelsesområdet beskyttede de tidligere statstjenestemænd mod at blive overført til en virksomhed udenfor koncernen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Efter dommen gælder dette uanset, at det i de aftalte tjenestemandslignende vilkår indgår, at de tidligere statstjenestemænd er omfattet af reglerne i blandt andet tjenestemandslovens § 12, og at de dermed som udgangspunkt ikke har pligt til at tage ansættelse udenfor deres ansættelsesområde. 

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Højesteret anser – på linie med tjenestemandsrettens dom af 19. januar 2004 (omtalt i nyhed af 4. februar 2004) – ikke ansættelsesområdet som en ren organisatorisk afgrænsning, men lægger vægt på sammenhængen med de underliggende arbejdsopgaver. 

 

For medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår, for hvem der er defineret et ansættelsesområde, giver dommen anledning til at præcisere aftalerne herom, således at det klart fremgår, at ansættelsesområdet også beskytter mod virksomhedsoverdragelse.

 

Har du spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Bo Lauritzen

 

Højesteretsdom er afsagt den 8. februar 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Anja Rønne Vilstrup