Viden skal deles

Afskedigelse ikke usaglig, og den gennemførte partshøring var tilstrækkelig

Sagens omstændigheder

 

Medarbejderen blev ansat i Udenrigsministeriet i august 1976 og havde siden september 2000 udført arbejde som ambassaderåd på en ambassade.

 

På grund af finanslovsforslaget for 2002 blev Udenrigsministeriet nødt til at afskedige medarbejdere. Kriterierne, for udvælgelsen af hvem der skulle afskediges, var fastsat på baggrund af en overordnet vurdering af personalestrukturen sammenholdt med de fremtidige opgaver, der skulle varetages.

 

Den 6. februar 2006 modtog medarbejderen en skrivelse fra Udenrigsministeriet, hvori det blev varslet, at ministeriet overvejede at afskedige ham, og medarbejderen blev i den forbindelse givet en frist på 14 dage til at fremkomme med en udtalelse. Skrivelsen indeholdt derudover de kriterier, som forventedes anvendt ved udvælgelsesproceduren. Medarbejderen anførte hertil, at Udenrigsministeriet burde lægge høj vægt på hans anciennitet og alder ved vurderingen af, om han skulle afskediges. Derudover anmodede medarbejderen om aktindsigt i sin sag.

 

Udenrigsministeriet besvarede ikke medarbejderens anmodning om aktindsigt, før ministeriet den 21. februar 2006 afskedigede medarbejderen. Medarbejderen anførte herefter, at den skete afskedigelse var usaglig, og at der ved afskedigelsesproceduren ikke var foretaget fornøden partshøring.

 

Højesterets afgørelse

 

Højesteret lagde til grund, at opsigelsen af medarbejderen skete som led i afskedigelsen af et større antal medarbejdere, hvilket var begrundet i nedskæringer som følge af manglende bevillinger. Højesteret udtalte herefter, at skrivelsen af den 6. februar 2006 oplyste medarbejderen om de kriterier, der ville blive fulgt ved afgørelsen af, hvem der skulle afskediges.

 

Højesteret fandt efter bevisførelsen, at afskedigelsen af medarbejderen ikke var usaglig, hvorfor denne ikke havde krav på godtgørelse efter funktionærlovens § 2b.

 

Højesteret udtalte derudover, at ministeriet burde have besvaret medarbejderens anmodning om aktindsigt. Dette fandtes dog ikke efter Højesterets vurdering konkret at have haft væsentlig betydning.

 

Sluttelig udtalte Højesteret, at sagsbehandlingsreglerne skal bidrage til saglige beslutninger i afskedigelsessager. Når afskedigelsen var saglig, kan tilsidesættelsen af sagsbehandlingsreglerne – her medarbejderens adgang til aktindsigt – ikke i sig selv udløse et krav på kompensation.

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Dommen slår fast, at offentligt ansatte med høj anciennitet ikke nyder samme beskyttelse mod opsigelse, som den der følger af Afskedigelsesnævnets praksis på LO/DA’s område. Dette er i overensstemmelse med gældende praksis på området.

 

Derimod er Højesterets afsluttende bemærkning om, at tilsidesættelsen af sagsbehandlings-reglerne ikke i sig selv kan udløse et krav på kompensation, værd at hæfte sig ved. Der kan enten være tale om en ny praksis, hvor overholdelse af de forvaltningsretlige regler ved afskedigelser indenfor det offentlige er sekundær i forhold til afskedigelsens saglighed eller en understregning af den gældende praksis, hvor manglende iagttagelse af de forvaltningsretlige regler kun giver ret til kompensation, hvis der kan dokumenteres konkret væsentlighed.

 

Den endelige afklaring af, rækkevidden af Højesterets afsluttende bemærkninger vil formentlig foreligge, når Højesteret tager stilling til den af DJØF mod Arbejdsmarkedsstyrelsen anlagte sag, hvor DJØF i to instanser har fået medhold i at der skulle kompenseres for forvaltningsretlige sagsbehandlingsfejl til trods for, at et afskedigelsesnævn havde erklæret afskedigelsen for saglig. Denne sag domsforhandles i Højesteret den 29. maj 2007.

 

I sager mod Staten fremføres allerede nu ofte den første af de ovenfor nævnte mulige konsekvenser af dommen som et  standpunkt. Det er derfor særligt vigtigt allerede nu, at overveje tilrettelæggelsen af sager, hvor forvaltningens sagsbehandling ønskes prøvet, så der tages højde for, om Staten har opnået Højesterets tiltrædelse af dette standpunkt.

 

Højesterets dom er afsagt den 27. november 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til receptionist Birte Fisker

 

Schebye Jacobsen har ikke ført sagen.