Viden skal deles

Beregning af retsafgift i sag om afskedigelse inden for det offentlige

I en erstatningssag i anledning af et universitets afskedigelse af universitetsdirektøren skulle der kun betales en retsafgift på kr. 2.000,00, idet sagen drejede sig om prøvelse af myndighedsudøvelse.

Sagen var anlagt af Dansk Jurist- og Økonomforbund på vegne af universitetsdirektøren. 

Sagens omstændigheder

Universitetsdirektøren havde i 2000 indgået en aftale med universitetet om, at hans stilling tidligst kunne nedlægges 1. januar 2006. Efterfølgende traf universitetet beslutning om at nedlægge stillingen pr. 31. december 2004. 

Universitetsdirektøren anlagde herefter en sag mod universitetet med påstand om betaling af erstatning som følge af afskedigelsen.

Justitssekretæren ved Østre Landsret var af den opfattelse, at der – på sædvanlig vis - skulle betales fuld retsafgift i forhold til det erstatningsbeløb, der var nedlagt påstand om. Spørgsmålet om retsafgiftens størrelse blev herefter indbragt for Østre Landsret. 

Landsretten traf afgørelse om, at afskedigelsen - der var meddelt ved kongelig resolution efter indstilling af et ministerium - var en forvaltningsafgørelse. Da det rejste krav endvidere efter landsrettens opfattelse havde særlig tilknytning til universitetets virksomhed og opgaver, var der tale om, at sagen angik prøvelse af myndighedsudøvelse. Retsafgiften blev herefter nedsat til kr. 2.000,00 i overensstemmelse med retsafgiftslovens § 1, stk. 3, 2. punktum. 


Schebye Jacobsens bemærkninger

Afgørelsen viser, at sager om afskedigelse på det offentlige område, som udgangspunkt er omfattet af den særlige retsafgiftsbestemmelse om sager om prøvelse af myndighedsudøvelse. Sager om kompensation for manglende partshøring forud for en afskedigelse på det offentlige område, må herefter forventeligt kunne anlægges mod betaling af en retsafgift på kr. 2.000,00 uanset erstatningsbeløbets størrelse i øvrigt. 

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Lars Bøgh Mikkelsen

Østre Landsrets kendelse er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 2006, side 399.