Viden skal deles

Drypvis sygdom berettigede til opsigelse

Østre Landsret har fastslået, at en medarbejders sygefravær gennem en længere periode medførte så store driftsmæssige problemer, at det begrundede en rimelig opsigelse.

 

Sagen var anlagt af HK på vegne af et medlem, der blev repræsenteret af Schebye Jacobsen.

 

Sagens omstændigheder

 

Medarbejderen blev den 1.april 2000 ansat som salgsassistent i Bilka. Det fremgik af ansættelseskontrakten, at medarbejderen lønmæssigt var ansat under slagterafdelingen (nærmere bestemt mejeriområdet), men at hun efter ledelsens anvisning var forpligtet til også at arbejde i andre afdelinger.

 

Forud for ansættelsen hos Bilka havde medarbejderen måttet afbryde en uddannelse til mejerist som følge af en astmalidelse.

 

Under ansættelsen i Bilka var medarbejderen fraværende pga. sygdom i følgende omfang:

 

1. april - 31. december 2000: 19 dage

1. januar – 31. december 2001: 9 dage

1. januar – 31. december 2002: 18 dage

1. januar – 7. maj 2003: 35 dage

8. maj – 31. december 2003: 33 dage

 

Sygefraværet  2003 fordelte sig over 17 fraværsperioder.

 

Medarbejderen afgav under sagen forklaring om, at sygefraværet frem til anden halvdel af 2002 ikke havde sammenhæng med hendes astmalidelse.

 

Den 7. maj 2003 blev der indgået en aftale i henhold til dagpengelovens § 28, hvorefter Bilka kunne opnå refusion svarende til sygedagpenge fra medarbejderens første sygedag.

 

Den 29. december 2003 blev medarbejderen opsagt til fratræden med udgangen af april 2004. Opsigelsen var begrundet i de driftsmæssige vanskeligheder, Bilka oplevede i mejeriafdelingen som følge af medarbejderens sygefravær.

 

Efter opsigelsen var medarbejderen fraværende pga. sygdom i 2 dage, hvorefter der blev indgået en aftale om, at hun ikke længere skulle arbejde i kølerummet. I den resterende del af opsigelsesperioden arbejdede medarbejderen herefter ca. 5 timer dagligt uden yderligere sygefraværsdage.

 

Det blev under sagen anført fra medarbejderens side, at sygefraværet ikke havde haft et sådant omfang, at en virksomhed af Bilkas størrelse ikke kunne planlægge sig ud af de driftsmæssige problemer. Herudover blev det anført, at Bilka havde haft en forpligtelse til at undersøge mulighederne for en omplacering af medarbejderen som et alternativ til opsigelsen.

 

Heroverfor anførte Bilka, at medarbejderen som områdeleder for mejeriområdet havde haft sådanne særlige kompetencer i forhold til arbejdsopgaverne, at hun var vanskelig at erstatte ved det drypmæssige fravær. Endvidere blev det anført, at en omplacering ikke var mulig som følge af astmalidelsens karakter.

 

Østre Landsrets afgørelse

 

Landsretten stadfæstede Byrettens afgørelse med følgende begrundelse:

 

”Efter det oplyste om sygdomsfraværets omfang, navnlig i 2003, sammenholdt med karakteren af medarbejderens arbejdsområde findes det godtgjort, at fraværet har medført sådanne driftsmæssige gener – selv for en stor virksomhed som Bilka – at den skete opsigelse kan anses rimeligt begrundet i virksomhedens forhold. Landsretten bemærker i den forbindelse, at en omplacering af medarbejderen til andet arbejde efter de oplysninger om hendes sygdom, som forelå ved opsigelsen, måtte fremstå som formålsløs. Den omstændighed, at Bilka har fået lønrefusion efter dagpengelovens § 28, kan ikke føre til andet resultat.”

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

Det kan diskuteres, om en opsigelse under samme omstændigheder i dag vil få samme udfald. Dette skyldes forskelsbehandlingslovens beskyttelse af handikappede og arbejdsgiverens forpligtelse til over for sådanne at træffe nærmere foranstaltninger for at sikre fortsat beskæftigelse. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, om en astmalidelse, som den medarbejderen i sagen havde, kan sidestilles med et handikap, og hvor langt arbejdsgiverens forpligtelser i så fald vil række.

 

Afgørelsen viser dog, at Østre Landsret vurderer det drypvise fravær anderledes end det længerevarende sammenhængende sygdomsfravær, som der var tale om i Vestre Landsrets dom af 26. februar 2006 (omtalt i nyhedsbrev af 3. april 2006).

 

Endvidere fremgår det af afgørelsen, at Landsretten anerkender, at en stor virksomhed som Bilka i videre udstrækning bør tåle også et sygdomsfravær ud over det sædvanlige. Dette er tidligere kommet til udtryk i Østre Landsrets dom af 6. december 2000, hvor en kasseassistent over ca. et år havde sygdomsperioder med i alt 53 sygedage uden, at dette udgjorde en rimelig opsigelsesgrund. Det har formentlig indgået i denne afgørelse, at det var nemmere at afløse en kasseassistent, end tilfældet var med en områdeansvarlig.

 

Østre Landsrets dom er afsagt den 21.april 2006 og kan rekvireres ved henvendelse til advokatsekretær Connie Vejlin

 

Har du i øvrigt spørgsmål til sagen, er du velkommen til at kontakte advokat Trine Binett Jørgensen