Viden skal deles

Faglig organisation berettiget til at afslå juridisk bistand til et medlem, der var blevet bortvist uberettiget

En medarbejder på en produktionshøjskole blev bortvist med henvisning til tyveri.

 

 

Umiddelbart efter afskedigelsen bistod medarbejderens faglige organisation medlemmet i bortvisningssagen. Der blev i den forbindelse afholdt en række møder, hvor medlemmet, en organisationsrepræsentant og organisationens faste advokat deltog. Arbejdsgiveren afviste at indgå forlig. Sagen afventede herefter afslutningen på den politimæssige efterforskning.

 

 

Cirka 10 måneder efter bortvisningen blev tyverisigtelsen frafaldet. Medarbejderen lagde kort herefter sin version af hændelsesforløbet ud på sin hjemmeside på internettet. I denne personlige version af sagen indgik en række påstande om lærere og ledelse på skolen.

 

 

Organisationen udtrådte herefter af sagen med henvisning til, at man havde pålagt medarbejderen tavshed om sagen, ligesom medarbejderens offentliggørelse af beskrivelsen havde skadet muligheden for en mindelig løsning af sagen.

 

 

Bestyrelsens beslutning om afslag på retshjælp blev efterfølgende behandlet på organisationens generalforsamling, hvor medarbejderen fik taletid. Afstemningen på generalforsamlingen støttede bestyrelsens afslag.

 

 

Medarbejderen gennemførte herefter på privat initiativ bortvisningssagen mod arbejdsgiveren, hvor han fik medhold. Efterfølgende rejste han erstatningskrav mod organisationen, hvor tabet var opgjort som den faktiske advokatudgift fratrukket tilkendte sagsomkostninger i bortvisningssagen.

 

 

Under erstatningssagen henviste medarbejderen til, at følgende bestemmelser i foreningens vedtægter indebar, at han havde et retskrav på juridisk bistand fra organisationen:

 

 

"§ 3. Foreningens formål søges bl.a. fremmet ved:

 

 

d. at rådgive og vejlede samt yde juridisk støtte til medlemmer, der i deres egenskab af ansatte ved en produktionshøjskole anmoder herom.

 

 

§ 5

 

 

… nyansatte er kontingentfri de første 3 måneder efter ansættelsen og har fulde medlemsrettigheder fra indmeldelsesdagen. Finder indmeldelse som almindeligt medlem sted senere end 3 måneder efter, at vedkommende har opnået ret til medlemskab, indtræder medlemmets krav på at opnå juridisk eller økonomisk bistand fra foreningen først efter 1 års uafbrudt medlemskab."

 

 

Vestre Landsrets dom

 

 

Såvel byretten som landsretten nåede det resultat, at organisationens vedtægter "ikke giver [medlemmet] en ubetinget ret til juridisk bistand."

 

 

Landsretten fremhævede, at der "ikke er grundlag for at tilsidesætte [organisationens] skøn, hvorefter [medlemmet] ved at have lagt materiale af en karakter, som det foreliggende, ud på sin hjemmeside, har handlet i modstrid med de anbefalinger, som [organisationen] havde givet ham, og at han herved skadede sine egne og organisationens interesser, idet mulighederne for at opnå en forligsmæssig løsning med færre omkostninger for [organisationen] blev illusorisk."

 

 

Schebye Jacobsens bemærkninger

 

 

Dommen slår fast, at vedtægterne i den konkrete sag ikke gav medlemmet et retskrav på juridisk bistand. Et egentligt retskrav herpå vil efter Schebye Jacobsens opfattelse kræve, at dette udtrykkeligt er hjemlet i vedtægterne, hvilket formentlig sjældent vil være tilfældet.

 

 

Endvidere fremhævede landsretten organisationens "skøn" i relation til sagens hensigtsmæssige forløb, ligesom organisationen var berettiget til at afslå retshjælp, fordi medlemmet agerede i strid med organisationens mundtligt tilkendegivne anvisninger i relation til håndteringen af sagen.

 

 

Dommen ligger på linie med hidtidig praksis. Dommen aktualiserer spørgsmålet om, i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt, at retshjælpsvilkår/bestemmelser om ydelse af juridisk bistand er formuleret i vedtægterne som et egentligt retskrav for medlemmet.

 

 

Det er Schebye Jacobsens opfattelse, at vilkårene for ydelse af juridisk bistand under alle omstændigheder mest hensigtsmæssig præciseres i et særskilt regelsæt, hvori efterfølgende justeringer ikke kræver en egentlig foreningsretlig vedtægtsændring.

 

 

Dommen er afsagt af Vestre Landsret den 23. juni 2006, og kan rekvireres hos advokatsekretær Anja Rønne Vilstrup

 

 

Hvis du har spørgsmål til dommen, kan du kontakte advokat Lars Bøgh Mikkelsen